Apel do Prezesów Regionalnych Sieci LGD

Do Prezesów Regionalnych Sieci LGD.

Jak wiecie Polska Sieć LGD podpisała z FAPA umowę na cykl czterech konferencji, w czterech częściach kraju, dotyczących rozpowszechniania dobrych praktyk i poszukiwania inspiracji dla przyszłych projektów z wykorzystaniem podejścia LEADER. Planujemy przeprowadzić konferencje w terminach koniec września, październik. Warunkiem właściwego zrealizowania umowy jest osiągnięcie wskaźników, którymi jest m.in. udział w konferencji przedstawicieli 322 LGD.

Proszę więc o zwrotną informację, niestety z terminem do poniedziałku 07.08.2017, jak to wygląda w waszych regionach. Czy wg Was realizacja tak zapisanego wskaźnika jest możliwa i czy jesteście w stanie zadeklarować udział w konferencji wszystkich LGD z regionu?

Pozdrawiam

Janusz Bartczak

 

Seminaria „Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru jako przykłady dobrych praktyk.

W dniu 20 lipca br. zarząd Polskiej Sieci podpisał umowę z FAPA na realizację projektu „Cykl seminariów „Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru jako przykłady dobrych praktyk.

W ramach jego przewidziano realizację czterech seminariów:

  • 14-15 września dla województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego,
  • 21 – 22 września dla województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego,
  • 5-6 października dla województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,
  • 12-13 października dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Łączna wartość dofinansowania 110 268,60 zł w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2016-2017.

W związku z powyższym poszukujemy osób z poszczególnych województw, które podzieliłyby się dobrymi praktykami w zakresie:

– promocji jakości życia na wsi,

– rozwoju obszarów wiejskich,

– wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenia nowych miejsc pracy,

– planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.

Ponadto osoby te poprowadziłyby warsztaty w mniejszych grupach na temat:

– rola animatora – doradcy w przygotowaniu wniosków promujących jakość życia na wsi,

– rola animatora – doradcy w przygotowaniu wniosków dot. rozwoju obszarów wiejskich,

– rola lgd jako podmiotu wpierającego rozwój przedsiębiorczości,

– wyzwania stojące przed lgd.

Zależy nam na przedstawianiu projektów realizowanych w ramach LSR z poprzedniego i obecnego okresu programowania oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych. W projekcie dla prelegentów przewidzieliśmy wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani lub znali osoby, które mogłyby zaprezentować dobra praktyki, to proszę niezwłocznie o kontakt.

Ponadto chciałbym Państwa prosić o rozpowszechnienie w lgd w swoich regionach powyższej informacji, jak również informacji o postępowaniach, które prowadzimy w sprawie wyboru ośrodków szkoleniowych. Postępowania dostępne są na https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl i mają nadane kolejno numery: 30/21/07/2017 (kujawsko-pomorskie, mazowieckieg, podlaskie, warmińsko-mazurskie), 51/21/07/2017 (lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie); 52/21/07/2017 (lubelskie, łódzkie, podkarpackie, świętokrzyskie); 53/21/07/2017 (dolnośląskie, małopolskie, opolskie, śląskie).

Zapytania dostępne są też na stronie http://lgd-srws.pl/menu/zapytania/

Pozdrawiam serdecznie,

Piotr Sadłocha

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencja ELARD „Role of bottom-up approach renewing ESI Funds for 2021-2027”

 

W dniu 31 maja br. ELARD zorganizował w Brukseli konferencję „Role of bottom-up approach renewing ESI Funds for 2021-2027”, w której z ramienia Polskiej Sieci LGD uczestniczył Piotr Sadłocha – Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Wśród wystąpień zaproszonych panelistów szczególne znaczenie miała prezentacja przygotowana przez Carole Mancel Blanchard z DG Regio. Pani Carole podkreśliła, że na ten moment brak jest jeszcze danych statystycznych, które jednoznacznie pozwoliłby zdecydować jak będzie wyglądał CLLD w kolejnym okresie programowania. W swojej prezentacji nakreśliła cztery możliwe scenariusze CLLD w przyszłości:

– Brak CLLD,

– CLLD wdrażane dalej bez zmian,

– CLLD obowiązkowe we wszystkich krajach członkowskich,

– Uproszczone CLLD.

Głównym zagrożeniem dla CLLD i jego przyszłego zastosowania może być wysoki poziom skarg z państw członkowskich na złożoność zasad polityki spójności oraz zbyt wolne wdrażanie, które może powodować umorzenia środków. Na stronie Internetowej http://www.elard.eu/news/en_GB/2017/06/06/readabout/leader-clld-gathering-role-of-bottom-up-approach-renewing-esi-funds-for-2021-2027 dostępne są prezentacje z konferencji.

Notatka z VI posiedzenia grupy tematycznej ds. podejścia LEADER z dnia 27.04.2017 r.

Notatka ma subiektywny, roboczy charakter. Jej zadaniem jest krótki opis tego co na GTL się działo, podstawą do wszelkich dyskusji, formułowania stanowisk będzie protokól z posiedzenia Grupy przygotowany przez obsługujących posiedzenie pracowników FAPA.
Posiedzenie odbyło się 27.04.2017 w MRiRW.
Posiedzenie otworzył i powitał Gości Przewodniczący GTL Witold Magryś – Członek Zarządu Polskiej Sieci LGD, Federacji Regionalnych Sieci LGD. W pierwszym panelu głos zabrał Ryszard Zarudzki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wystąpienie dotyczyło zastosowania podejścia LEADER/RLKS w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.) i w Pakcie dla obszarów wiejskich. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest całościowym pomysłem na rozwój kraju. Dotyczy też rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem endogenicznego potencjału tych obszarów. Jednym z projektów strategicznych SOR będzie Pakt dla obszarów wiejskich obejmujący 16 strategicznych Planów Operacyjnych dotyczących wszystkich dziedzin życia na wsi oraz dodatkowo 5 programów przygotowywanych we współpracy z innymi ministerstwami. Padły również wstępne zapowiedzi dotyczące przywrócenia programów typu odnowa wsi oraz dokonania zmian w funduszach sołeckich, czy też większego upodmiotowienia sołectw. Pan Minister zwrócił się do wszystkich środowisk o wsparcie, zaangażowanie i wzajemną inspirację. Pakt dla obszarów wiejskich ma powstać do końca czerwca, do września przewidywane są jego szersze konsultacje. Ministerstwo widzi dużą rolę we współpracy ośrodków badawczych, ośrodków doradztwa rolniczego w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także w ramach powstającego systemu Gospostrateg. Docenił pierwsze doświadczenia RLKS w 2 polskich regionach jako podstawę budowy doświadczeń i przenoszenia ich do nowych perspektyw finansowych. Czytaj wiecej…

Ważne !

Zgodnie z treścią podaną niżej zachęcam do udziału w tym szkoleniu, zostaliśmy jako PS LGD poproszeni o koordynację szkolenia i wsparcie w rekrutacji. I jeszcze prośba potwierdzając udział dajcie nam do wiadomości na adres polskasieclgd@wp.pl

Pozdrawiam Janusz Bartczak.

Szanowny Panie Prezesie,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 10 maja 2017 r., w siedzibie Centrali ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33, Departament Działań Delegowanych ARiMR organizuje spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z zakresu trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot oraz Portalu Ogłoszeń ARiMR.

W związku z powyższym zapraszam za Pana pośrednictwem po 2 przedstawicieli Wojewódzkich Sieci LGD do udziału w spotkaniu. Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji sieciom wojewódzkim i

zgłoszenie osób na do dnia 05 maja 2017 r. na adresy mailowe: aneta.jaguscik@arimr.gov.pl oraz klara.anuszewska@arimr.gov.pl. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu. Szkolenie dla przedstawicieli sieci jest bezpłatne.

Z góry dziękuje za koordynację listy osób.
W załączeniu przekazuję program spotkania.

Z poważaniem,
Bartosz Szymański
Zastępca Dyrektora
Departament Działań Delegowanych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Tel. 22/318 43 50

Wsparcie procesu konsultacji przyszłej WPR – ankieta

Koleżanki i koledzy,
Poniżej mail od szefowej ELARD z prośbą o wsparcie procesu konsultacji przyszłej WPR. Jest do wypełnienia ankieta (w załączeniu) elektronicznie, po polsku pod linkiem poniżej. Kristiina prosi o wskazywanie w ankiecie (jest kilka punktów, kiedy można to zrobić) na potrzebę i ważność podejścia LEADER/RLKS oraz podejścia oddolnego. Prosi też o załączanie na końcu ankiety deklaracji z Tartu.
Sądzę, że należy rozesłać tę informację do LGD w Polsce z prośbą, aby wypełnili ankiety i zwrócili się do swoim członków z podobną prośbą.
Pozdrawiam,
Krzysztof Kwatera

Dear ELARD members,

I invite you and your LAGs to participate actively in the consultation process of renewing CAP (Common Agricultural Policy) by answering to the questionnaire developed by the European Commission.

While answering to the questionnaire there are several possibilities to bring forward the needs and import_ance of LEADER/CLLD and bottom up approach in rural development. In the end of the questionnaire there is possibility to attach statements/policy documents.

Adding statements please also include Tartu declaration as our joint policy document. Altogether we have stronger influence to the new CAP.

Deadline for submission is 2nd of May. Questionnaire in all EU languages is available here https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

In order to let LEADER voice to be heard please answer to the questionnaire and invite also your LAGs to give their answers and attach Tartu declaration!

Once again I attached Tartu declaration to the e-mail.

With kind regards,
Kristiina Tammets
President of ELARD

ELARD Aisbl
Science Atrium 14b, Rue de la Science
Brussels -1040
Phone: +372 5340 9873
E-mail: kristiina.tammets@elard.eu
www.elard.eu

Informacja Prezesa PS LGD

Z przyjemnością informuję, że Polska Sieć LGD złożyła do KSOW wniosek o dofinansowanie pn.” Cykl seminariów: „Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru – przykłady dobrych praktyk”. Budżet wniosku przekracza kwotę 100 tys. i jeśli uzyskamy dofinansowanie planujemy ruszyć z projektem w drugiej połowie roku. Informuję wszystkich, że napisania wniosku podjął się Piotr Sadłocha, który wykonał  tytaniczną pracę w dwa tygodnie.

Dziękuję Piotr w imieniu środowiska LGD, Zarządu i własnym.

Pozdrawiam

Janusz Bartczak

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 067 258-02-41 fundacjalw@poczta.onet.pl