kwatera

Wg Założeń Umowy Partnerskiej:

Zastosowanie RLKS w Polsce należało będzie do decyzji instytucji zarządzającej danym programem operacyjnym – regionalnym (EFS, EFRR), dotyczącym obszarów wiejskich (EFROW) i obszarów uzależnionych od rybactwa (Europejski Fundusz Rybacki).

Polska Sieć LGD, podobnie jak MRiRW uważa, że powinien powstać zespół koordynujący wdrożenie RLKS w Polsce. Pomimo kilku interwencji w tej sprawie i gotowego projektu zespołu w X 2012 r., MRR dotychczas takiego zespołu nie powołał i podobno nie planuje powołać.

Brak jednego ośrodka (zespołu) koordynującego prace nad RLKS w Polsce rodzi nasze obawy:

  • o możliwość wypracowania jednego mechanizmu wdrożenia RLKS w przypadku strategii wielofunduszowej zamiast osobnych mechanizmów dla poszczególnych funduszy,
  • o to, czy społeczności lokalne w Polsce w różnych województwach otrzymają jednakową szansę zastosowania RLKS – nie ma bowiem żadnych powodów do takiego zróżnicowania,
  • że, resort odpowiedzialny za rozwój terytorialny w Polsce nie bierze czynnego udziału w programowaniu RLKS, które pomimo wieloletnich doświadczeń w podejściu LEADER, stanowi pewien rodzaj wyzwania,
  • o to jakie będą kryteria wyboru obszarów objętych RLKS, w związku z zapisem w Założeniach Umowy Partnerskiej, że „Mechanizmem RLKS będzie objęty tylko fragment działań na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich oraz zależnych od rybactwa …” – biorąc pod uwagę cel RLKS i niski poziom kapitału społecznego w Polsce – nie ma podstaw do zróżnicowania  obszarów w Polsce w tym zakresie; nawet z badań (Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012”, PARP) w zakresie klastrów przemysłowych w Polsce – ich niski poziom innowacyjności wynika m.in. z niskiego kapitału społecznego w środowisku przedsiębiorców i naukowców;
  • o to, czy obecny sposób programowania zapewni polskim LGD możliwość podjęcia decyzji, o której mowa w Wspólnych Wytycznych 4 Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej nt. RLKS w proponowany tam sposób: „Decyzja, czy realizować strategię wspieraną przez kilka funduszy czy korzystać tylko z jednego funduszu przy realizacji lokalnej strategii rozwoju, powinna uwzględniać następujące kwestie:

o   powinna być dokonana w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości danego obszaru;

o   ważne jest, aby pozwolić LGD na przeprowadzenie własnej oceny wielkości terytorium na jakim ma być realizowana strategia, oraz rodzaju i stopnia integracji.

  • o to, czy LGD, które powstaną w miastach będą mogły bez problemów współpracować z LGD „wiejskimi”, co byłyby zgodne z tak postulowaną i konieczną współpracą „miasto-wieś”.