Stanowisko Zarządu Polskiej Sieci LGD w sprawie systemu instytucjonalnego dla RLKS

Polska Sieć LGD uważa, że system instytucjonalny dla LEADERA  w przyszłej perspektywie, nie powinien ulegać znaczącej modyfikacji w stosunku do aktualnie funkcjonującego. Samorządy Województw od lat uczestnicząc we wdrażaniu LEADERA znają specyfikę lokalnych społeczności, w tym Lokalnych Grup Działania, co na poziomie wzajemnych kontaktów i współdziałania jest jednym z ważniejszych aspektów efektywnego pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych. Dysponują zdobytą na przestrzeni lat wiedzą, doświadczoną kadrą i strukturą warunkującą sprawne przygotowanie i realizację zadań w zakresie wdrażania wielofunduszowego RLKS i są w sposób naturalny predestynowane do pełnienia podobnych funkcji w przyszłej perspektywie. Więcej o stanowisku Zarządu Polskiej Sieci LGD dot. systemu instytucjonalnego dla RLKS w załączonym pliku.

190722_SP_Projekt_stanpwiska_PSLGD_dot_nowej_perspektywy

Relacja z wizyty studyjnej w Szwecji

„Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz na www.ksow.pl”

Po doświadczenia do szwedzkich LGD
W dniach 17 – 19 czerwca 2019 r. Polska Sieć LGD zorganizowała wizytę studyjną w szwedzkich lokalnych grupach działania, w których uczestniczyło 37-miu przedstawicieli LGD z Polski wraz z 5-cioma osobami reprezentującymi Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyjazd zorganizowany został w ramach operacji „RLKS instrumentem rozwoju obszarów wiejskich”, której celem było przybliżenie jej uczestnikom doświadczeń szwedzkich LGD związanych z: aktywizacją mieszkańców wsi, zarządzaniem projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowaniem rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, przy wykorzystaniu wielofunduszowego mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Dzień pierwszy wizyty poświęcony był poznaniu doświadczeń LGD Höga Kusten. Obszar grupy zamieszkuje 118 tys. mieszkańców w czterech gminach, położonych w środkowej części Szwecji, zwanej Wysokim Wybrzeżem. W trakcie spotkania strategię grupy oraz realizowane projekty przedstawiły Maaike Smit, Eva Jilén i Jenny Edvinsson. Grupa wdraża strategię trzyfunduszową (EFRR, EFS, EFRROW) z budżetem ok. 4 mln. €. W ich strategii zostały przyjęte dwa cele strategiczne:
– rozszerzony rynek pracy – stworzony dzięki kreatywności i innowacyjności,
– atrakcyjne miejsca do życia i odwiedzin – stworzone dzięki rozwojowi lokalnemu, który opiera się na naszych mocnych stronach i wita nowe sposoby myślenia i współpracy.

    Czytaj wiecej…

Walne Zebranie i wybory zarządu Polskiej Sieci LGD.

Walne Zebranie i wybory zarządu Polskiej Sieci LGD.
Witam Wszystkich, tegoroczne Walne Polskiej Sieci, będzie zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Planujemy połączyć je z posiedzeniem Grupy Tematycznej ds. Lider które odbędzie się w dniach 3-4 czerwca prawdopodobnie w Koszęcinie na Śląsku – Walne byłoby 3 czerwca o godz. 18:00. Datę i miejsce potwierdzimy.
Jak wiemy sieci regionalne są różnie umocowane prawnie., stąd przesyłam zasady reprezentacji ustalone przez Zarząd PS LGD
a). sieci formalne – w przypadku gdy reprezentowana byłaby przez:
– członka Zarządu uwidocznionego w KRS, osoba taka nie musiałaby posiadać żadnych dokumentów,
– każda inna osoba musiałaby posiadać pisemne pełnomocnictwo podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w KRS.
b). sieci nieformalne – reprezentant sieci nieformalnej powinien posiadać pełnomocnictwo podpisane przez co najmniej 50% LGD z regionu, przy czym w imieniu LGD podpisy powinny być złożone w sposób zgodny z reprezentacją grupy wskazaną w KRS. LGD może udzielić tylko jednego pełnomocnictwa.
W załączeniu wzór pełnomocnictwa dla sieci formalnych i nieformalnych.

peln nieform    peln formalne (2)

Pozdrawiam, Janusz Bartczak

RLKS instrumentem rozwoju obszarów wiejskich

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz na www.ksow.pl.

Polska Sieć LGD organizuje w dniach 17 – 19 czerwca br. wyjazd studyjny do trzech szwedzkich lokalnych grup działania: LGD Gästrikebygden, LGD Mittland Plus, LGD Höga Kusten.
W każdej grupie w programie zgodnie z wnioskiem przewidujemy:
a) prezentację struktury LGD, zasad pracy biura LGD, celów i założeń LSR i doświadczeń związanych z zarządzaniem projektami dot. rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem aspektów wynikających z RLKS,
b) prezentację doświadczeń związanych z aktywizacją mieszkańców wsi w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
c) dyskusję z udziałem zewnętrznych ekspertów o możliwościach przeniesienia do Polski zaprezentowanych doświadczeń.

Wyjazd zaplanowany jest dla 42 osób. w tym dla 37 przedstawicieli LGD oraz 5 ekspertów zewnętrznych, przedstawiciele SW oraz ministerstw.
Osobą zgłaszającą może być:
a) członek zarządu regionalnej sieci zarejestrowanej w KRS,
b) przedstawiciel regionu w GTL w przypadku sieci nieformalnych. Czytaj wiecej…

Seminarium na temat współpracy LEADER zorganizowanym przez Leader France w dniach 29 i 30 kwietnia 2019 r. w Lille.

W Seminarium zostały zaplanowane warsztaty  na temat wdrażania współpracy LEADER w każdym kraju. Program oraz wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach. Zainteresowane aktywnym udziałem w warsztatach 30 kwietnia 2019 r. LGD zapraszamy do wysyłania zgłoszeń. Zgłoszenia projektów współpracy wysyłamy korzystając z załączonego arkusza.

Pozdrawiam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Janusz Bartczak

Offre de coopération LEADER AN

Presentation in your country

CLLD cooperation offer

Final Programme_COOPER’ACT Lille

Seminarium do spraw projektów współpracy w podejściu Leader

W dniach 29-30 kwietnia Leader France wraz z Zarządem Regionu Haute-de-France organizuje seminarium dot. projektów współpracy w podejściu Leader. W tym spotkaniu weźmie udział trzyosobowa delegacja Polskiej Sieci LGD. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany nawiązaniem współpracy z LGD z Francji, proszę przysłanie propozycji współpracy wraz z tematami na adres polskasieclgd@wp.pl. Na zamkniętej grupie LGD na Facebook’u utworzone zostało wydarzenie „Wyjazd studyjny do Szwecji” zapraszamy do dołączenia się do wydarzenie. Zamieszczamy tam na bieżąco wszelkie informacje o wyjeździe.

Pozdrawiam, Janusz Bartczak

Informacja dotycząca organizacji wyjazdu studyjnego do Szwecji.

Szanowni Państwo,
Za tydzień rozpoczynamy rejestrację uczestników wyjazdu studyjnego do Szwecji. Poniżej szczegółowe informacje, kto i na jakich zasadach dokonywać będzie zgłoszeń.
Zgodnie z zapisami Wniosku o Przyznanie Pomocy zgłoszenia na wyjazd studyjny dokonują regionalne sieci. Dla pewnego uporządkowania całego procesu zgłaszania uczestników Zarząd PS LGD podjął decyzję, że osobą zgłaszającą może być:
a) członek zarządu regionalnej sieci zarejestrowanej w KRS,
b) przedstawiciel regionu w GTL w przypadku sieci nieformalnych.
Każdy region będzie miał zapewnione 2 miejsca na wyjeździe. Region będzie mógł zgłosić więcej osób. Przy czym liczba przydzielonych miejsc zależeć będzie od wolnych miejsc.
Cały proces rejestracji, dla jej usprawnienia, zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem formularzy Google. Dlatego już teraz prosimy aby przedstawiciele regionów zebrali w swoich województwach informację o chętnych na wyjazd studyjny.
Do zgłoszenia, ze względu na konieczność wpłacenia kaucji i wykupu ubezpieczenia potrzebne będą następujące dane uczestników:
– pełna nazwa LGD zgodna z wpisem w KRS,
– pełny adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod, poczta),
– adres e-mail,
– NIP,
– imię i nazwisko uczestnika,
– nr PESEL,
– adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, kod, poczta),
– wymagania dot. diety wegetariańskiej lub wegańskiej.
Po szczegółowe informacje proszę zgłosić się do swoich Sieci Regionalnych.
Pozdrawiam
Janusz Bartczak
78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 067 258-02-41 fundacjalw@poczta.onet.pl