Notatka z konferencji „LEADER RELOADED” w dniach 26-28 września 2018 r. w Evorze (Portugalia)

Konferencja zorganizowana przez europejskie stowarzyszenie LGD – ELARD i sieć portugalskich LGD – Minha Terra, która prowadzi działalność ELARD. W konferencji uczestniczyło wg organizatorów ok. 300 osób z Europy, głównie przedstawicieli lokalnych grup działania, nie tylko z UE, ale z takich krajów jak Gruzja, Macedonia czy Mołdawia. Z polskich instytucji i organizacji: Dyr. Joanna Gierulska z MRiRW i Beata Rodak oraz Janusz Bartczak i Krzysztof Kwatera, reprezentujący polskie LGD skupione w Polskiej Sieci LGD.
W pierwszym dniu – 26 września 2018 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania MONTE zorganizowali wizyty studialne w celu prezentacji wybranych projektów. W czasie wizyt studialnych można się było zapoznać z następującymi projektami finansowanymi z podejścia LEADER: • gospodarstwo rolne w Canaviais, założone przez dwie młode osoby (młodzi rolnicy), produkujące aromatyczne, lecznicze zioła (suszone i świeże) oraz warzywa; projekt dotyczył zakupu traktora i urządzeń do produkcji; koszt blisko 30 tys. Euro, wsparcie z UE i środków krajowych wyniosło prawie 50%; obecnie gospodarstwo zatrudnia 5 osób, w tym dwójkę zarządzających partnerów; • projekt polegający na zebraniu (komputerowej archiwizacji) materiałów o dziedzictwie religijnym w 158 parafiach na terenie 24 miejscowości na obszarze LGD; wnioskodawcą była fundacja The Eugénio de Almeida; wartość projektu wyniosła ponad 56 tys. Euro przy wsparciu z UE i środków krajowych w wysokości ponad 45 tys. Euro, • projektami związanymi z rozwojem firmy winiarskiej Fitapreta produkującej obecnie 23 gatunki wina; pierwszy projekt, wartości 30 tys. Euro, wsparty w 50%, dotyczył zakupu beczek do leżakowania wina; drugi projekt, wartości 64 tys. Euro przy wsparciu w 40%, dotyczył planu promocyjnego i znaków promocyjnych; obecnie firma otrzymała wsparcie na rozwój bazy magazynowej w wysokości blisko 60 tys. Euro (wartość całego projektu to ponad 132 tys. Euro); • ogrodem w miejscowości Arraiolos wypełnionym 160 glinianymi rzeźbami budynków i 220 innych charakterystycznych elementów tradycyjnej wioski regionu Alentejo, autorstwa Tiago Cabeca; ogród jest duża atrakcją turystyczną; wartość projektu to blisko 120 tys. Euro przy wsparciu ponad 95 tys. Euro; uczestnicy konferencji otrzymali gliniane miniatury fragmentu muru w Evorze; • małą restaurację „Dona Laura” w historycznym centrum miasta Evora, serwującą małe posiłki i wino; projekt dotyczył adaptacji pomieszczenia i zakupu wyposażenia; koszt projektu to blisko 100 tys. Euro, a wsparcie publiczne wyniosło blisko 40%; • pensjonat (dom gościnny) w historycznym centrum miasta Evora; projekt polegał na przemodelowaniu pomieszczeń, nowym wystroju i wyposażeniu o wyższym standardzie (m.in. budowie jacuzzi); wartość projekt to blisko 39 tys. Euro, a wsparcie publiczne wyniosło 15,5 tys. Euro.
W drugim dniu – 27 września 2018 r., konferencję otwarła Maria João Botelho, Przewodnicząca ELARD sieci Minha Terra. Prowadzącym konferencję był Pedro Brosei z FARNET-u. W pierwszej sesji poza Marią João Botelho wystąpiło 6 mówców. Główne wystąpienie należało do Roberta Lukescha, eksperta w zakresie rozwoju lokalnego i europejskiego ewaluatora. Robert Lukesch w swoim wystąpieniu przypomniał historię podejścia LEADER i kolejne okresy jego rozwoju. Odniósł się do poprzedniej konferencji w Evorze, która miała miejsce w tym mieście w 2007 r. i podczas której dokonywał oceny
15 lat podejścia. R. Lukesch zwrócił uwagę na znaczenie wartości dodanej w podejściu LEADER oraz potrzebę zmian – odnowy, w kierunku powrotu do wartości, które kierowały podejściem w poprzednich latach, w sytuacji, gdy europejskie zasady podejścia po roku 2020 nie są jeszcze do końca opracowane. W swoim wystąpieniu Dyrektor w DG AGRI – Josefine Loriz-Hoffmann potwierdziła już znane wcześniej (choćby na konferencji w Albenie, Bułgaria) propozycje Komisji – poparcie dla wielofunduszowości i większej elastyczności w jej realizacji, a także to, że szczegóły realizacji RLKS w większym stopniu opracowywane będą w Krajach Członkowskich UE. Z pozostałym mówców w tej sesji warto wspomnieć wypowiedzi Petera Totha z Punktu Kontaktowanego ENRD, który obok zadań Punktu Kontaktowego, przedstawił wyniki zeszłorocznego badania kwestionariuszowego wśród LGD w Europie. Z zasad podejścia LEADER LGD najwyżej oceniają znaczenie podejścia oddolnego i partnerstwa. Najsłabiej realizowana jest innowacyjność. W pracy LGD najbardziej przeszkadza im duża biurokracja i wskazują na potrzebę większych uproszczeń procedur.
W następnej sesji przedstawiciele różnych instytucji i organizacji (krajowych i europejskich, zarządzających i LGD) przedstawili swoje poglądy związane z podejściem LEADER w przyszłym okresie finansowania 2021-2027. W tej części, wśród 6 mówców, wystąpiła Dyrektor Joanna Gierulska. Przedstawione opinie pozostały zgodne z tymi przedstawionymi wcześniej o potrzebie odnowienia podejścia LEADER, większej elastyczności, zgodności zasad realizacji podejścia w ramach różnych funduszy i uproszczenia procedur.
W trzeciej sesji prezentacje i dyskusje prowadzone były w czerech, równoległych panelach:
1. Poparcie dla podejścia LEADER/RLKS i cel „Europa bliżej jej mieszkańców”; 2. Podejście LEADER/RLKS a socjalne i środowiskowe wyzwania na obszarach wiejskich; 3. Podejście LEADER/RLKS a „Inteligentne wioski”; 4. Ewaluacja lokalnych strategii rozwoju i programowanie zorientowane na rezultaty.
Podsumowanie tych paneli miało miejsce na pierwszej sesji plenarnej w dniu 28 września 2018 r.
Pierwszy panel moderowała Kristiina Tammets, Wiceprzewodnicząca ELARD. W imieniu Europejskiego Parlamentu Wiejskiego wystąpił Kim Smedlund. M.in. przypomnił o deklaracji Parlamentu z Venhorst i potrzebie bycia bliżej mieszkańców wsi. W tym panelu wystąpił też Roman Haken, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który przypomniał o opinii Komitetu z grudnia ubiegłego roku o zaletach RLKS. R. Haken mocno zaakcentował potrzebę promowania podejścia wielofunduszowego RLKS. Anastasios Perimenis, Manager of LAG Lesvos z Grecji na przykładzie swojej Grupy odniósł się do problemów m.in. wynikających z napływu imigrantów i problemów związanych z samą realizacją podejścia wielofunduszowego. Mocno zaakcentował potrzebę uproszczenia wdrożenia RLKS.
Drugi panel moderowała Maria Jose Murciano z Hiszpańskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (REDR). Enrique Garcilazo z OECD zwróciła uwagę na m.in. potrzeby współpracy obszarów wiejskich i miejskich, cyfryzacji obszarów wiejskich i zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Eamon O’Hara, z ECOLISE przedstawił światowy problem związany ze zmianą klimatu i rolę jaką mogą odegrać LGD w poprawie sytuacji. Charlotta Heimersson, Manager LGD LeaderNedre Dalälven 3 ze Szwecji przedstawiła problemy obszarów wiejskich związane z napływem imigrantów i jak LGD radzą sobie z wyzwaniem ich integracji z rdzennymi mieszkańcami.
W trzecim panelu moderowanym przez Kirsten Birke Lund członka zarządu ELARD mówiono o nowym podejściu LEADER jakim są „ inteligentne wioski”. Idea w/w polega na wykorzystaniu inteligentnych narzędzi rozwoju (szerokopasmowy Internet, OZE) jako narzędzi do rozwiązywania problemów występujących na danym obszarze. Identyfikacje problemów definiuje oddolne podejście. Coraz częściej spotyka się potrzebę zapewnienia opieki nad osobami starszymi, narasta problem transportu
zbiorowego. Hartmunt Berndt prezes niemieckiej sieci omówił inicjatywę wiosek bioenergetycznych w Niemczech. Przedstawił mapę inwestycji i pomysł zawiązania stowarzyszenia producentów energii elektrycznej i cieplnej na obszarach wiejskich. Stefan Niedermoser prezes austriackiej sieci omówił projekty współpracy transgranicznej na obszarze Tyrolu tj. austriackiej, szwajcarskiej i włoskiej. W trakcie warsztatów dyskutowano o wartości dodanej podejścia Leader Identyfikowanej jako wzrost świadomości mieszkańców, podnoszenie umiejętności, poczucie bezpieczeństwa.
Czwarty panel moderowała Marion Eckardt, Manager LGD Halland ze Szwecji. System monitoringu i ewaluacji podejścia LEADER przedstawiła Karolina Jasinska-Muehleck z DG AGRI. Konsultant w zakresie obszarów wiejskich – Magda Porta przedstawiła jak zorganizowana została pomoc techniczna dla wsparcia ewaluacji portugalskich LGD. Urszula Budzich-Tabor z FARNET przedstawiała podręcznik ewaluacji dla LGD i LGR. Goran Šoster ze słoweńskiej KSOW przedstawił wyniki międzynarodowej konferencji “Ewaluacja LSR”, która ostatnio odbyła się w Słowenii.
W drugim dniu konferencji, ostatnia czwarta sesja poświęcona była współpracy LGD. Peter Toth z Punktu Kontaktowego ENRD jakie narzędzia i pomoc LGD dostarcza Punkt Kontaktowy. Następnie uczestnicy podzieleni zostali na 8 mniejszych grup wg swoich zainteresowań pozyskania partnerów. Podgrupy dotyczyła takich zagadnień jak produkty lokalne, Inteligentne Wioski, turystyka itp. Podczas prac w podgrupach, ich uczestnicy przedstawiali swoje dotychczasowe doświadczenia w realizacji międzynarodowych projektów współpracy oraz proponowali nowe projekty. Następnie uczestnicy podgrupy zgłaszali swoje zainteresowanie danym projektem i wymienili się kontaktami.
Współpracy LGD służyła też wystawa posterów prezentujących realizację podejścia LEADER/RLKS w poszczególnych krajach i zwieszone obok nich zgłoszone oferty współpracy LGD. Jeden z posterów poświęcony był także Polsce. Nie udało się na nim zamieścić mapy z granicami polskich LGD, jak w przypadku większości innych posterów, ze względu na brak odpowiedniego materiału źródłowego.
W części końcowej głos zabrali: Przewodnicząca ELARD – Maria Botelho, Nelson de Souza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Spójności Portugalii oraz Robert Lukesch.
W założeniach konferencji organizowanej pod prezydencją portugalską ELARD (2018-2019) uczestnicy mieli możliwość w toku dyskusji wypracować stanowiska dotyczące współpracy pomiędzy obszarami wiejskimi UE. Poruszono wiele ważnych zagadnień jak np. koncepcje inteligentnych wiosek, zmian demograficznych na obszarach wiejskich, pozostania lub pozyskiwania młodych ludzi na wsiach. Konferencja była także refleksją ponad 25-letnich doświadczeń podejścia LEADER.
W naturalny sposób trudno jest skomentować jednoznacznie przebieg dwóch dni konferencji, mocno jednak wybrzmiała w ustach Josefine Loriz-Hoffman potrzeba zwiększenia wielofunduszowości i uproszczenia procedur. DG AGRI zdaje sobie sprawę, że część uproszczeń trzeba przenieść na poziom krajowy, ponieważ nie da się przenieść tych samych zasad na poziom 27 krajów europejskich. Dobrze odbieramy sygnalizowaną potrzebę podawania złych przykładów, aby poprawiać złe praktyki i procedury. Z drugiej strony jako przykład dobrej praktyki może być zastosowanie procedur Programu ERASMUS+ dla implementacji projektów.
Pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia w Europie, kryzys migracyjny, procesy demograficzne, starzenie się społeczeństwa, Brexit, wpływ polityki na instrumenty ekonomiczne. Jednocześnie rośnie rola LGD jako stymulanta innowacji, instytucji wdrażającej inteligentne instrumenty finansowe. Mimo tych wyzwań i coraz nowych instrumentów nie należy zapominać o podstawowych zasadach LEADER-a tj. podejściu oddolnym, rozwoju lokalnym, lokalnej strategii rozwoju itd.

Janusz Bartczak, Krzysztof Kwatera

WYJAZD STUDYJNY DO PORTUGALII

Lista osób zakwalifikowanych:

Regionalne
1. Cezary Nowek – Mazowiecka
2. Marta Błaszczyk – Wielkopolska
3. Joanna Nadolna- Banach – Pomorska
4. Urszula Żelazny – Świętokrzyska
5. Agnieszka Wojtkowska- Podlaska
6. Katarzyna Węgierska – Zachodniopomorska
7. Aneta Markus – Małopolska
8. Paulina Wojtczak – Lubuskie
9. Tomasz Piłat- Warmińsko – Mazurska
10.Dorota Goetz – Dolnośląska
11. Dominika Tyrna – Śląskie

LGD
1. Ewa Smutyło – LGD Kraina Łęgów Odrzańskich
2. Anna Traczyk – LGD Przyjazne Mazowsze
3. Renata Bukowska – LGD Gościniec Czterech Żywiołów
4. Jolanta Wrotkowska – LGD Ujścia Baryczy Gminy Góra – Niechlów * Wąsosz
5. Maria Muc- Łysy LGD Kraina św. Anny
6. Joanna Praska – LGD Dobra Widawa
7. Krzysztof Kwatera – LGD Dolina Raby
8.Inga Demianiuk- Ozga LGD Dolina Baryczy
9. Daniel Bugajski – LGD Brama Mazurskiej Krainy
10. Jolanta Pręgowska – LGD Prym
11. Jolanta Matyszek – LGD Puszcza Knyszyńska
12. Sylwia Mielcarek – LGD Kłodzka Wstęga Sudetów
13.Joanna Gencel – LGD Pojezierze Brodnickie
14 Edward Trojanowski – LGD Zalew Zegrzyński

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Polska Sieć LGD- Federacja Regionalnych LGD z siedzibą w Wałczu (78-600) przy ul. Dąbrowskiego 6 uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertowego na zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu studyjnego na obszar działania Lokalnych Grup Działania w Portugalii z dnia 10.09.2018r. zakończyło się wyłonieniem Wykonawcy.
Do biura Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD wpłynęły 3 oferty.
Za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę:

Sun &More sp. z o.o
ul. Ogrodowa 25
71-037 Szczecin
Sun &Mores sp. z o.o ul. Ogrodowa 25 71-037 Szczecin Kilińskiego 5a/6

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertowego na zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu studyjnego na obszar działania Lokalnych Grup Działania w Portugalii , zwanego dalej „wyjazdem studyjnym” dla 30 osób dorosłych
OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE NA PORTALU OGŁOSZEŃ ARiMR POD NUMEREM 49/10/09/2018

  1. Informacje wstępne.

 Nazwa i adres Zamawiającego:

1) Zamawiający: Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD,

                            Ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz

2) Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30.

4) Adres strony internetowej: www.polskasieclgd.pl

5) Adres poczty elektronicznej: hanna.szynkaruk@gmail.com

6) Tel. 518400742

Na podstawie umowy nr KSOW/2/2018/012 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019   Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD zaprasza do składania ofert cenowych na zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu na obszar działania Lokalnych Grup Działania w Portugalii, zwanego dalej „wyjazdem studyjnym” dla 30 osób dorosłych. Termin odlotu z Warszawy do Lizbony powinien nastąpić nie wcześniej niż 23 października lecz nie później niż 25 października.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30 października 2018r . Szczegóły w załącznikach:

ZAPYTANIE-OFERTOWE-wyjazd-studyny-Portugalia-1

SZCZEGÓŁOWY-OPIS-PRZEDMIOTU-ZAMÓWIENIA

FORMULARZ-OFERTY-WRAZ-Z-ZAŁĄCZNIKAMI-01-03.08

Załącznik-nr-2-projekt-umowy

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych LGD uprzejmie informuje, że postępowanie o udzielnie zamówienia ofertowego na zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu studyjnego na obszar działania Lokalnych Grup Działania w Portugalii z dnia 17.08.2018r. zostaje unieważnione.

Uzasadnienie: Wykonawca, który został wybrany nie może zrealizować zadania za cenę, którą zaoferował, z powodu wzrostu cen biletów lotniczych.

 

 

Informacja o wyborze oferty

Polska Sieć LGD- Federacja Regionalnych LGD z siedzibą w Wałczu (78-600) przy ul. Dąbrowskiego 6 uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertowego na zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu studyjnego na obszar działania Lokalnych Grup Działania w Portugalii z dnia 17.08.2018r. zakończyło się wyłonieniem Wykonawcy.

Do biura Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD wpłynęły 4 oferty.

Za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę:

Biura Projektów Europejskich Wojciech Miłosz

Ogłoszenie o naborze

                                                                Polska Sieć LGD- Federacja Lokalnych Sieci LGD                                                                          ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny do Portugalii

Liczba uczestników wyjazdu: 30 osób (preferowane będą osoby poniżej 35 roku życia)
Prawo do zgłoszenia kandydatów mają:
a) LGD, które w swoich lokalnych strategiach rozwoju zawarły więcej niż 1 międzynarodowy projekt współpracy wyłonionych przez Polską Sieć LGD, zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszeniowej dla lgd,
b) regionalne sieci należące do Polskiej Sieci, zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszeniowej dla regionalnych sieci, w przypadku sieci nieformalnych karta wypełniana jest przez przez lgd, z którą związana jest osoba zgłaszana.
Czas trwania wyjazdu: 5 dni
Termin: 25-29 września 2018 r.
Planowany, ramowy program wyjazdu studyjnego:
I dzień:
• wylot z Warszawy
• przejazd z lotniska do miejsca zakwaterowania, kolacja
II-IV dzień:
• śniadanie
• przedstawienie planu dnia
• doświadczenia lgd Portugalii w okresie programowania 2014-2020 – prezentacja przedstawiciela portugalskiej sieci lgd
• wizyta studyjna –dzień II – projekty dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub obszarze rozwoju zielonej gospodarki w tym tworzenie nowych miejsc pracy
III dzień – wizyta studyjna – projekty dotyczące wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
IV dzień – wizyta studyjna – projekty dotyczące upowszechniania wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru,
• kolacja
V dzień (czwartek):
• przejazd na lotnisko, wylot
W ramach wyjazdu uczestnicy mają zapewnione:
• przelot samolotem
• transport na terenie Portugalii miejscowym autokarem
• zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z programem
• ubezpieczenie KL i NNW
• opiekę pilota
• tłumacza
Warunki uczestnictwa:
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: hanna.szynkaruk@gmail.com do dnia 30 sierpnia 2018 r.
W przypadku rezygnacji z wyjazdu lgd/sieć regionalna zgłaszająca zostanie obciążona wszystkimi kosztami związanymi z organizacją wizyty studyjnej, które dotyczyły osoby zgłaszanej.

Karta-zgłoszeń-dla-Sieci-Regionalnych

Karta-zgłoszeń-dla-LGD

Zapytanie ofertowe

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Poniżej zamieszczam zapytanie ofertowe na zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu studyjnego na obszar działania Lokalnych Grup Działania w Portugalii , zwanego dalej „wyjazdem studyjnym” dla 30 osób dorosłych
w okresie od dnia 25.09.2018 r. do dnia 29.09.2018 r
.

ZAPYTANIE-OFERTOWE-wyjazd-studyjny-Portugalia

FORMULARZ-OFERTY-WRAZ-Z-ZAŁĄ„CZNIKAMI-01-03.08-1

Odpowiedzi-na-pytania-do-zapytania-ofertowego

Unieważnienie-postępowania-ofertowego

 

 

 

Informacja o projekcie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Projekt realizuje Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD.
Celem operacji jest wymiana doświadczeń w zakresie przygotowywania i realizacji projektów współpracy oraz nawiązanie kontaktów przedstawicieli polskich LGD z portugalskimi, w związku z przygotowywaniem projektów współpracy w kolejnych latach.
Uczestnicy wyjazdu studyjnego poznają doświadczenia portugalskich LGD związane z aktywizacją mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, jak również tzw. zielonych miejsc pracy.
Uczestnicy wyjazdu będą mogli poznać doświadczenia portugalskich LGD związane z:planowaniem rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru, tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich,małym przetwórstwem lokalnym oraz rozwojem zielonej gospodarki
Grupą docelową operacji będą:
a) przedstawiciele polskich LGD, które w swoich lokalnych strategiach rozwoju zawarły więcej niż 1 międzynarodowy projekt współpracy wyłonionych przez Polską Sieć LGD, b)przedstawiciele LGD z poszczególnych regionów,
c)przedstawiciele Polskiej Sieci LGD ,
Informacja o prowadzonym naborze uczestników wyjazdu studyjnego zostaną umieszczone na:
• stronie internetowej Polskiej Sieci LGD,
• grupie LGD prowadzonej na Facebook’u.
Ponadto będzie ona rozesłana do wszystkich regionalnych sieci drogą mailową. LGD i sieci LGD będą mogły zgłaszać swoich przedstawicieli do udziału w wyjeździe na specjalnie przygotowanym formularzu zgłoszeniowym. Przy wyłanianiu uczestników wyjazdu spośród LGD preferowani będą przedstawiciele tych LGD, które zawarły w swoich strategiach większą liczbę międzynarodowych projektów współpracy.
Grupa będzie mogła zgłosić więcej niż jedną osobę tylko w przypadku wolnych miejsc. Preferowane będą również osoby poniżej 35 roku życia.
W ramach operacji zrealizowane zostaną wizyty w podmiotach realizujących operacje finansowane w ramach lsr, wdrażanych przez portugalskie LGD, których przedmiotem będą:
• planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru,
• tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich,
• małe przetwórstwo lokalne oraz rozwój zielonej gospodarki
Termin realizacji operacji: Od 01.07.2018 r. do 31.10.2018 r.

Odwiedź portal KSOW www.ksow.pl

Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich !

 

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 067 258-02-41 fundacjalw@poczta.onet.pl