Wstępny zarys Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

PROW 2014 – 2020 jest opracowywany zgodnie z przepisami unijnymi. Projektowane przepisy UE przewidują wkomponowanie programów rozwoju obszarów wiejskich w całościowy system polityki rozwoju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego…

Cały dokument do pobrania tutaj>>> Wstępny zarys Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

ZARYS PROGRAMU —— PREZENTACJA

STAN PRAC NAD PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 —– PREZENTACJA

Informacja nt. założeń przepisów UE dotyczących realizacji PROW 2014-2020—–PREZENTACJA

OPEN DAYS

Rozwój Kierowany przez Społeczność Lokalną (RKSL) był elektryzującym tematem podczas 10 OPEN DAYS – głównej platformy europejskiego networkingu gromadzącej ekspertów rozwoju regionalnego i lokalnego – które odbywały się w dniach 8-11 października 2012 r. Odbyło się 20 warsztatów na temat propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej finansowania RKSL po roku 2013 na obszarach miejskich, wiejskich i skoncentrowanych na rybołówstwie. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) we współpracy z Punktem Kontaktowym ENRD zorganizowała 4 z nich.

Delegaci zaopiniowali, że podejście wielo funduszowe daje możliwości stworzenia w przyszłości lepszych Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). Dobra LSR stwarza pole do ciągłego dialogu oraz jasnego podziału zadań pomiędzy różnymi kluczowymi graczami – Lokalnymi Grupami Działania (LGD-y), Instytucjami Zarządzającymi itd. – w celu uniknięcia potencjalnych problemów i „pułapek”. Rozważano sposoby planowania, przygotowywania i wdrażania lokalnych strategii dla RKSL, a także sprawdzano potencjalne użycie w aspekcie wielofunduszowym różnorakich modeli wdrażania, które obecnie stosowane są w LEADER. Podkreślono rolę, którą odgrywają sieci w mobilizowaniu aktorów do wymyślania, dzielenia się i tworzenia pomysłów i jej znaczenie w odpowiedzialnym podejściu RKSL. Podkreślono znaczenie współpracy międzynarodowej (TNC) między LGD-y, pomimo dyskutowanych wyzwań stojących przed wielofunduszowością w TNC.

Więcej informacji o warsztatach dostępnych jest pod linkiem: http://enrd.ec.europa.

eu/en-rd-events-and-meetings/seminarsand-conferences/community-led-localdevelopment-open-days-2012

 open

OPEN DAYS to kluczowe wydarzenie dotyczące polityki regionalnej. Co roku w październiku ponad 6000 delegatów zbiera się w Brukseli (decydenci i eksperci na poziomach lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskim), aby uczestniczyć w ponad 100 warsztatach i debatach, wystawach oraz aby skorzystać z możliwości networkingu. Oprócz głównego zgromadzenia w całej Europie od września do listopada odbywa się około 250 lokalnych spotkań.

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 067 258-02-41 fundacjalw@poczta.onet.pl