RLKS instrumentem rozwoju obszarów wiejskich

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz na www.ksow.pl.

Polska Sieć LGD organizuje w dniach 17 – 19 czerwca br. wyjazd studyjny do trzech szwedzkich lokalnych grup działania: LGD Gästrikebygden, LGD Mittland Plus, LGD Höga Kusten.
W każdej grupie w programie zgodnie z wnioskiem przewidujemy:
a) prezentację struktury LGD, zasad pracy biura LGD, celów i założeń LSR i doświadczeń związanych z zarządzaniem projektami dot. rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem aspektów wynikających z RLKS,
b) prezentację doświadczeń związanych z aktywizacją mieszkańców wsi w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
c) dyskusję z udziałem zewnętrznych ekspertów o możliwościach przeniesienia do Polski zaprezentowanych doświadczeń.

Wyjazd zaplanowany jest dla 42 osób. w tym dla 37 przedstawicieli LGD oraz 5 ekspertów zewnętrznych, przedstawiciele SW oraz ministerstw.
Osobą zgłaszającą może być:
a) członek zarządu regionalnej sieci zarejestrowanej w KRS,
b) przedstawiciel regionu w GTL w przypadku sieci nieformalnych. Czytaj wiecej…

Notatka prasowa z Seminarium ELARD i Walnego Zebrania Członków ELARDu w Estonii w dniach 22-24 listopada 2017 r.

W dniach 22-24 listopada 2017 r. w Laulasmaa (Estonia), odbyło się seminarium zorganizowane przez ELARD i Walne Zebranie Członków tej organizacji. Celem tych wydarzeń było podsumowanie Przewodnictwa Estonii, podjęcie stanowisk ELARD na następne lata oraz wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Rady na lata 2018-2019. Podajemy linki do notatki przetłumaczonej przez Krzysztofa Kwaterę.          ELARD GA_press release_30.11.17      ELARD WZC 23_11_2017 notatka prasowa

 

Konferencja „Good Practice Workshop NRNs’ suport to the evaluation of Rural Development Program”

Członek Zarządu Polskiej Sieci LGD Piotr Sadłocha w dniach 30.11 – 01.122017 r.na konferencji „Good Practice Workshop NRNs’ suport to the evaluation of Rural Development Program” zorganizowanej przez European Evaluation Helopdesk for Rural Development prezentował współpracę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z lgd przy przygotowywaniu ewaluacji wdrażania LSR 2014-2020. Przedstawił między innymi zasady działania Grupy Tematycznej ds. Podejścia Leader oraz powołanego zespołu roboczego, który w imieniu lgd konsultuje wszystkie dokumenty przygotowywane przez MRiRW oraz ARiMR. Ze strony uczestników zainteresowanie wzbudziło gra symultaniczna, które została zorganizowana na jednym z posiedzeń GTL oraz wykorzystanie w procesie konsultacji grupy LGD utworzonej na Facebook.

Stanowisko polskiej Sieci LGD przedstawione na VII posiedzeniu grupy tematycznej ds. podejścia LEADER.

W dniu 12.10.2017 w Warszawie odbyło się VII posiedzenie grupy tematycznej ds. podejścia LEADER, na którym zarząd Polskiej Sieci LGD przedstawił oficjalne stanowisko w sprawie podejścia LEADER po roku 2020.
1. Wyrażamy wolę utrzymania oddolnego podejścia LEADER w następnych okresach programowania, jako instrumentu finansowego który przenosi proces decyzyjny na poziom lokalny i jest z tego poziomu zarządzany.
2. Zapraszamy Komisję Europejską i Kraje Członkowskie do dialogu nt. zwiększenia efektywności podejścia i wykorzystanie doświadczenia LGD w celu poprawy jakości wdrażania LEADER/RLKS.
3. Proponujemy powrót do procedur stosowanych przed 2007 r. gdy program LEADER był osobną inicjatywą, i był przyjaznym dla beneficjentów narzędziem rozwoju lokalnego. Zalecamy odejście od zbiurokratyzowanego systemu opartego na miernikach i kwalifikowalności kosztów i powrót do podstawowych zasad podejścia LEADER. Zwracamy się o opracowanie prostych reguł opartych na możliwościach i zaufaniu zamiast na restrykcjach.
4. Popieramy wdrożenie wielofunduszowego podejścia RLKS z zaznaczeniem, że powinien funkcjonować jako wydzielony program mający dostęp do wielu funduszy lub być zarządzany przez jedną instytucję koordynującą. Zdaniem Polskich LGD wdrożenie, rozszerzenie RLKS nie uda się, bez ustanowienia jednego instrumentu finansowego, dla którego opracowane zostaną już na poziomie europejskim własne przepisy, procedury, co odpowiednio zostanie zastosowane w krajach członkowskich.5. Zwracamy uwagę na właściwe stosowanie pojęcia innowacyjność, nie powinna być celem samym w sobie i dotyczyć wszystkich obszarów podejścia, lecz powinna zostać wypracowana na poziomie lokalnym w odniesieniu do lokalnych uwarunkowań.
6. Potrzebujemy większej aktywizacji podejścia, zwłaszcza w tych obszarach gdzie z trudem docieramy do mieszkańców. Działania aktywizujące powinny być priorytetem i mieć zagwarantowane proste i wystarczające finansowanie.
7. Stoimy na stanowisku, że Lokalne Grupy Działania powinny uzyskać większy zasób uprawnień i większy zakres odpowiedzialności, celem realizacji zintegrowanego podejścia LEADER. LGD powinny mieć możliwość samodzielnego wyboru projektów przy współpracy z Instytucjami Zarządzającymi.
8. Należy dążyć do uproszczenia procedur projektów współpracy, zwłaszcza międzynarodowej, pozostawiając LGD możliwość wyboru i zatwierdzania.

Janusz Bartczak
Prezes polskiej sieci LGD

Apel do Prezesów Regionalnych Sieci LGD

Do Prezesów Regionalnych Sieci LGD.

Jak wiecie Polska Sieć LGD podpisała z FAPA umowę na cykl czterech konferencji, w czterech częściach kraju, dotyczących rozpowszechniania dobrych praktyk i poszukiwania inspiracji dla przyszłych projektów z wykorzystaniem podejścia LEADER. Planujemy przeprowadzić konferencje w terminach koniec września, październik. Warunkiem właściwego zrealizowania umowy jest osiągnięcie wskaźników, którymi jest m.in. udział w konferencji przedstawicieli 322 LGD.

Proszę więc o zwrotną informację, niestety z terminem do poniedziałku 07.08.2017, jak to wygląda w waszych regionach. Czy wg Was realizacja tak zapisanego wskaźnika jest możliwa i czy jesteście w stanie zadeklarować udział w konferencji wszystkich LGD z regionu?

Pozdrawiam

Janusz Bartczak

 

Seminaria „Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru jako przykłady dobrych praktyk.

W dniu 20 lipca br. zarząd Polskiej Sieci podpisał umowę z FAPA na realizację projektu „Cykl seminariów „Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru jako przykłady dobrych praktyk.

W ramach jego przewidziano realizację czterech seminariów:

  • 14-15 września dla województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego,
  • 21 – 22 września dla województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego,
  • 5-6 października dla województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,
  • 12-13 października dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Łączna wartość dofinansowania 110 268,60 zł w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2016-2017.

W związku z powyższym poszukujemy osób z poszczególnych województw, które podzieliłyby się dobrymi praktykami w zakresie:

– promocji jakości życia na wsi,

– rozwoju obszarów wiejskich,

– wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenia nowych miejsc pracy,

– planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.

Ponadto osoby te poprowadziłyby warsztaty w mniejszych grupach na temat:

– rola animatora – doradcy w przygotowaniu wniosków promujących jakość życia na wsi,

– rola animatora – doradcy w przygotowaniu wniosków dot. rozwoju obszarów wiejskich,

– rola lgd jako podmiotu wpierającego rozwój przedsiębiorczości,

– wyzwania stojące przed lgd.

Zależy nam na przedstawianiu projektów realizowanych w ramach LSR z poprzedniego i obecnego okresu programowania oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych. W projekcie dla prelegentów przewidzieliśmy wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani lub znali osoby, które mogłyby zaprezentować dobra praktyki, to proszę niezwłocznie o kontakt.

Ponadto chciałbym Państwa prosić o rozpowszechnienie w lgd w swoich regionach powyższej informacji, jak również informacji o postępowaniach, które prowadzimy w sprawie wyboru ośrodków szkoleniowych. Postępowania dostępne są na https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl i mają nadane kolejno numery: 30/21/07/2017 (kujawsko-pomorskie, mazowieckieg, podlaskie, warmińsko-mazurskie), 51/21/07/2017 (lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie); 52/21/07/2017 (lubelskie, łódzkie, podkarpackie, świętokrzyskie); 53/21/07/2017 (dolnośląskie, małopolskie, opolskie, śląskie).

Zapytania dostępne są też na stronie http://lgd-srws.pl/menu/zapytania/

Pozdrawiam serdecznie,

Piotr Sadłocha

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ważne !

Zgodnie z treścią podaną niżej zachęcam do udziału w tym szkoleniu, zostaliśmy jako PS LGD poproszeni o koordynację szkolenia i wsparcie w rekrutacji. I jeszcze prośba potwierdzając udział dajcie nam do wiadomości na adres polskasieclgd@wp.pl

Pozdrawiam Janusz Bartczak.

Szanowny Panie Prezesie,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 10 maja 2017 r., w siedzibie Centrali ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33, Departament Działań Delegowanych ARiMR organizuje spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z zakresu trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot oraz Portalu Ogłoszeń ARiMR.

W związku z powyższym zapraszam za Pana pośrednictwem po 2 przedstawicieli Wojewódzkich Sieci LGD do udziału w spotkaniu. Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji sieciom wojewódzkim i

zgłoszenie osób na do dnia 05 maja 2017 r. na adresy mailowe: aneta.jaguscik@arimr.gov.pl oraz klara.anuszewska@arimr.gov.pl. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu. Szkolenie dla przedstawicieli sieci jest bezpłatne.

Z góry dziękuje za koordynację listy osób.
W załączeniu przekazuję program spotkania.

Z poważaniem,
Bartosz Szymański
Zastępca Dyrektora
Departament Działań Delegowanych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Tel. 22/318 43 50

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 067 258-02-41 fundacjalw@poczta.onet.pl