Projekt PROW 2014-2020 Wersja I

MRiRW zatwierdziło w dniu 26 lipca 2013 r. projekt PROW 2014-2020 Wersja I (w załączniu poniżej).

26_07_13_Projekt PROW

Konsultacje społeczne tego projektu trwają do 15 września 2013 r. Kolejne spotkanie grupy roboczej ds. PROW 2014-2020 odbędzie się 22 sierpnia 2013 r. Prosimy o przekazanie uwag, komentarzy i propozycji do I wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na adres: konsultacjePROW@minrol.gov.pl lub na adres kwatera@onet.pl.

 

Rola LGD w promocji żywności

Poniżej informacja o wynikach sondażu nt. roli LGD w promocji żywności, przesłana do członków podgrupy roboczej PROW 2014-2020.

Z 44 (ponad 13% LGD w Polsce) otrzymanych ankiet wynika, że 68% LGD ma cel w Lokalnej Strategii Rozwoju, związany z promocją produktów lokalnych, a 25% LGD ma cel związany stricte z promocją żywnościowych produktów lokalnych. Ponad 77% LGD wspiera sprzedaż żywnościowych produktów lokalnych w różny sposób, głównie jest to wsparcie udziału producentów i wytwórców żywności na targach, jarmarkach, festiwalach czy konkursach, przy czym ponad 50% LGD jest inicjatorem i organizatorem takich wydarzeń. Ponad 40% wspiera producentów w zakresie rejestracji ich produktów na liście produktów tradycyjnych. Średnio jedno takie LGD wsparło blisko dwa produkty, a docelowo planuje wesprzeć cztery. 55% LGD wspiera inwestycje innych podmiotów w zakresie promocji i sprzedaży żywnościowych produktów lokalnych. Średnio na jedno takie LGD przypada jedna inwestycja w tym zakresie, a docelowo planowane są trzy inwestycje na jedno LGD.

Chciałem także podkreślić, w związku z wspomnianą na spotkaniu w dniu 23 maja potrzebie promocji marki polskiej żywności, że takie działania, oczywiście w skali lokalnej, podejmują LGD. W Europie dobrym przykładem jest np. znak promocyjny „Fuksja” wygenerowany przy wsparciu LGD West Cork Development Partnership. Kilkanaście czeskich LGD jest koordynatorem lokalnych znaków promocyjnych. Powstała też w czeskiej Republice, krajowa sieć tych koordynatorów. W Polsce co najmniej kilka LGD jest inicjatorem powstania i administratorem lokalnych znaków promocyjnych. Znaki te nie zawsze dotyczą tylko produktów żywnościowych. Programując promocję polskiej marki (znaku promocyjnego) polskiej żywności, warto te lokalne inicjatywy wziąć pod uwagę. Różne inicjatywy można objąć parasolowym, na obszarze kraju lub regionów, znakiem promocyjnym. Inicjatywa parasolowej marki realizowana jest w ramach projektu „Produkt Lokalny Małopolska” przez, współpracującą z kilkoma małopolskimi LGD, Fundację Partnerstwo dla Środowisko z Krakowa.

Kolejne spotkania w ramach grupy roboczej PROW 2014-2020

21 maja odbyło się II posiedzenie Grupy Roboczej, a 23 maja II spotkanie podgrupy roboczej nr 2.

Na posiedzeniu Grupy Roboczej przedstawiono wyniki prac podgrup – dotyczyły one propozycji Analizy SWOT dla poszczególnych priorytetów. Jest wiele uwag ze strony członków Grupy Roboczej, także do samej metodyki opracowania PROW. MRiRW będzie musiało jakoś pogodzić różne interesy różnych grup. Poruszono też sprawy rolno-środowiskowe i dopłaty dla gospodarstw z niskimi dochodami.

Różnice interesów członków Grupy Roboczej pokazało jeszcze bardziej spotkanie podgrupy roboczej nr 2, rozdzielonej na dwa spotkania (drugie spotkanei odbyło się 27 maja). W dniu 23 maja dyskutowano m.in. o krótkich łańcuchach i przetwórstwie produktów rolnych. Swoich interesów bronią większe zakłady przetwórcze, my walczymy o drobnych przetwórców oraz zakres działań dla LGD odnośnie promocji produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych przez małe gospopdarstwa rolne rolników i drobnych przetwórców (głównie mikroprzedsiebiorców).     

Pierwsze spotkania w ramach grupy roboczej PROW 2014-2020

kwatera

Szanowni Państwo,

Odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej PROW 2014-2020 i pierwsze spotkania podgrup. Ja uczestniczyłem w spotkaniach podgrupy 2 (m.in. poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i poprawa rentowności gospodarstw rolnych) i podgrupy 4 (m.in. promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich). Na podgrupie 4 była nas piątka osób bezpośrednio związanych z LGD czyli, poza mną, Mirosława Tomasik, Zbigniew Wieczorek, Rafał Kończyk i Edward Trojanowski.

Na grupie roboczej zaprezentowano Zarys wstępny PROW 2014-2020 i organizację prac w ramach grupy roboczej. Materiały są dostępne na naszej stronie. Na podgrupach zasadniczym tematem spotkań była Analiza SWOT.

Na podgrupie 2 ożywiona dyskusja dotyczyła głównie tego, kto będzie beneficjentem działań w ramach priorytetów 2 (m.in. poprawa rentowności gospodarstw rolnych) i 3 (m.in. poprawa organizacji łańcucha żywnościowego) – małe czy większe gospodarstwa rolne, czy chodzi nam o wsparcie dla małego czy dużego przetwórstwa rolno-spożywczego. W związku z tą dyskusją, jeszcze raz proszę o wypełnianie ankiet nt. roli LGD w promocji żywności i skróconych łańcuchów, której wyniki mogą być argumentem dla wskazania, moim zdaniem, znaczącej roli LGD w zakresie poprawy organizacji łańcucha żywnościowego.

Na podgrupie 4, sądzę, że dyskusja była dla przyszłości LGD pozytywna. Pojawiły się obawy o brak pewnego zakresu działań jak np. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i to, że środki na tego typu działania pochodzić miałyby z EFRR. Podobnie jest ze środkami na działania aktywizujące i doradztwo w zakresie działalności pozarolniczej, która miałaby pochodzić z EFS. Padły głosy o potrzebie zapewnienia środków z innych funduszy na te działania, nawet w drodze ustawy. Padły też głosy o nie tworzeniu równoległych dostępów do działań jak obecnie mamy w Osi 4 poza małymi projektami. Mocno w dyskusji przewijały się sprawy tworzenia nowych miejsc pracy, łącznie z tym, że być może w nowym okresie programowania wszystkie projekty będą musiały w jakiś tam sposób przyczyniać się do poprawy sytuacji na rynku pracy.  

Materiały z prac podgrup mają być dostępne na stronie KSOW.

Do 15 maja 2013 r. można przesyłać uwagi do Wstępnego zarysu PROW 2014-2020. Moje uwagi znajdują się w pliku Uwagi do Zarysu PROW 2014.

Krzysztof Kwatera

Wstępny zarys Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

PROW 2014 – 2020 jest opracowywany zgodnie z przepisami unijnymi. Projektowane przepisy UE przewidują wkomponowanie programów rozwoju obszarów wiejskich w całościowy system polityki rozwoju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego…

Cały dokument do pobrania tutaj>>> Wstępny zarys Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

ZARYS PROGRAMU —— PREZENTACJA

STAN PRAC NAD PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 —– PREZENTACJA

Informacja nt. założeń przepisów UE dotyczących realizacji PROW 2014-2020—–PREZENTACJA

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 067 258-02-41 fundacjalw@poczta.onet.pl