Celem działalności Polskiej Sieci jest budowanie platformy współpracy i wymiany doświadczeń między lokalnymi grupami działania oraz ich sieciami regionalnymi, a także innymi organizacjami i osobami związanymi z realizacją podejścia Leader oraz pozostałych osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Powyższe cele obejmują m.in. wykonywanie zadań w zakresie:

  1. Stosowanie metody LEADER – propagowanie oddolnego, partnerskiego  i innowacyjnego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich;
  2. Budowanie trwałej platformy integracji i współpracy na szczeblu krajowym Lokalnych Grup Działania oraz ich sieci regionalnych, jak również innych osób prawnych i osób  fizycznych związanych z wdrażaniem podejścia Leader i pozostałych osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  3. Utworzenie krajowej reprezentacji LGD w celu aktywnego uczestnictwa w kreowaniu polityki państwa oraz Unii Europejskiej wobec wsi i terenów wiejskich;
  4. Aktywne włączenie Polskiej Sieci  LGD w sieć kontaktów i współpracy na poziomie krajowym i europejskim w zakresie wypracowania wspólnych stanowisk, wymiany dobrych praktyk, realizacji wspólnych przedsięwzięć;
  5. Opiniowanie aktów prawnych i podejmowanie inicjatyw legislacyjnych zmierzających do stanowienia prawa sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich;
  6. Wspieranie działań służących budowie kapitału społecznego oraz poprawie jakości życia i dywersyfikacji ekonomicznej na obszarach wiejskich.
  7. Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem na wsi.