Statut Polska Siec LGD – DO POBRANIA W WERSJI PDF

Statut Polskiej Sieci LGD

– Federacji Regionalnych Sieci LGD

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Związek stowarzyszeń o nazwie „Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD”, zwany w dalszej części statutu „Związkiem”, jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem stowarzyszeń – Lokalnych Grup Działania w Polsce oraz innych osób prawnych. Związek może posługiwać się również nazwą skróconą „Polska Sieć LGD” i w języku angielskim „The Polish Network of LAGs”.

2. Związek jest organizacją pozarządową niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, realizującą swoje cele w granicach prawa.

3. Nazwa, symbol i skrót nazwy Związku korzystają z ochrony prawnej.

4. Czas trwania Związku jest nieograniczony.

5. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

6. Związek posiada osobowość prawną.

 

§ 2

 

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Związku jest miasto Wałcz.

3. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji zrzeszających stowarzyszenia o podobnych celach i założeniach.

§ 3

 

Cele Związku obejmują:

 1. Stosowanie metody LEADER – propagowanie oddolnego, partnerskiego
  i innowacyjnego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich;
 2. Budowanie trwałej platformy integracji i współpracy na szczeblu krajowym Lokalnych Grup Działania oraz ich sieci regionalnych, jak również innych osób prawnych i osób  fizycznych związanych z wdrażaniem podejścia Leader i pozostałych osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 3. Utworzenie krajowej reprezentacji LGD w celu aktywnego uczestnictwa w kreowaniu polityki państwa oraz Unii Europejskiej wobec wsi i terenów wiejskich;
 4. Aktywne włączenie Polskiej Sieci  LGD w sieć kontaktów i współpracy na poziomie krajowym i europejskim w zakresie wypracowania wspólnych stanowisk, wymiany dobrych praktyk, realizacji wspólnych przedsięwzięć;
 5. Opiniowanie aktów prawnych i podejmowanie inicjatyw legislacyjnych zmierzających do stanowienia prawa sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich;
 6. Wspieranie działań służących budowie kapitału społecznego oraz poprawie jakości życia i dywersyfikacji ekonomicznej na obszarach wiejskich.
 7. Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem na wsi.

§ 4

 

Związek realizuje swoje cele przez:

1)  organizowanie działań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym konferencji, debat, zjazdów, seminariów i konkursów;

2) propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie wiedzy o rozwoju społeczno – ekonomicznym obszarów wiejskich, w szczególności w kontekście procesu integracji europejskiej;

3) reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych i na forum międzynarodowym;

4) prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowania dobrych praktyk i opinii stowarzyszonych podmiotów, opracowań własnych i innych;

5)  prowadzenie działalności badawczej związanej z rozwojem społeczno – ekonomicznym obszarów wiejskich.

6) współdziałanie z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego;

7) inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie stowarzyszonych podmiotów prawnych i osób fizycznych

8)  formułowanie zaleceń wobec członków Związku, istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych;

9)  udzielanie wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów wiejskich, wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione organy.

 

§ 5

 

 1. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Przy realizacji celów Związek opiera się na pracy społecznej członków oraz może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
 3. Związek może korzystać dla realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w ustawie, ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.
 4. Związek może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.

 

Rozdział II

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 6

 

Członkowie Związku dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków wspierających;

3) członków honorowych.

§ 7

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać:
  1. LGD lub inny podmiot prawny, który posiada rekomendacje minimum 50 % LGD działających na terenie danego województwa lub inna osoba prawna nie mająca celów zarobkowych, której członkami jest przynajmniej 50% LGD działających na terenie danego województw oraz
  2. która złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Związku, podpisaną przez członków organu uprawnionego do jej reprezentowania, oraz dołączyła do deklaracji swój statut.
  3. LGD może być reprezentowana lub udzielić rekomendacji tylko jednemu podmiotowi reprezentującemu w Związku dane województwo.

§ 8

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna oraz osoba prawna, w tym osoba prawna mająca cele zarobkowe, która akceptuje statut Związku i jego zasady programowe, oraz która złożyła pisemną deklarację o udzielaniu Związkowi pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej, podpisaną przez członków organu uprawnionego do jej reprezentowania.

 

§ 9

 

1.  Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna, która
w sposób szczególny zasłużyła się dla Związku lub realizowanych przez niego celów.

2.  Nadanie członkostwa honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania za zgodą osoby, której członkostwo honorowe ma być nadane.

 

§ 10

 

Członkostwo Związku uzyskuje się przez przyjęcie kandydatury w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przez Zarząd. Zapis ten dotyczy zarówno członków zwyczajnych jak i wspierających. Do czasu powołania Zarządu nowych członków przyjmuje Komitet Założycielski.

 

§ 11

1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) wnoszenia inicjatywy i czynnego udziału w realizacji celów Związku;

2) przestrzegania postanowień statutu Związku oraz realizacji jego celów,      uchwał i decyzji władz Związku;

3) uczestniczenia w między stowarzyszeniowych formach współpracy w ramach  Związku;

4) regularnego opłacania składek członkowskich;

5) dbania o dobre imię Związku oraz wzrost jego roli i znaczenia.

2. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) udziału, poprzez swoich przedstawicieli, we władzach Związku oraz w organach kolegialnych powoływanych przez te władze;

2) inspirowania działań Związku i korzystania z doświadczeń organizacji w nim zrzeszonych;

3) korzystania z pomocy Związku w zakresie realizacji własnych celów statutowych;

4)  wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i form działania Związku;

5) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych do władz Związku;

6) przedstawiania swych opinii i wniosków władzom Związku w okresie między ich posiedzeniami oraz otrzymywania stosownych odpowiedzi.

 

§ 12

 

1. Członek wspierający ma obowiązek:

     1) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Związku;

     2) przestrzegania statutu Związku oraz uchwał jego władz;

     3) wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Związku;

     4) dbania o dobre imię Związku oraz wzrost jego roli i znaczenia.

2. Członek wspierający ma prawo:

1) uczestniczenia w zebraniach oraz innych imprezach i działaniach wynikających z realizacji celów Związku;

2) korzystania z pomocy Związku według zasad określonych każdorazowo w uchwale o przyjęciu członka;

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Związku;

4) udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym;

5) inspirowania działań Związku i korzystania z doświadczeń zrzeszonych w nim organizacji.

 

§ 13

 

1. Członek honorowy Związku ma prawo:

1) uczestniczenia w zebraniach oraz innych imprezach i działaniach wynikających z realizacji celów Związku;

2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Związku;

3) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

 

§ 14

 

 1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

1) wystąpienia członka ze Związku, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi;

2) wykluczenia przez Walne Zebranie za:

a. działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami władz Związku,

b.  niewywiązywanie się przez członka z jego obowiązków określonych w niniejszym statucie,

c. zaleganie z zapłatą składki członkowskiej przez trzy okresy, których długość określa Walne Zebranie;

3)  skreślenia członka przez Zarząd wskutek likwidacji lub upadłości członka.

4) utraty rekomendacji lub niespełniania warunków określonych w § 7 przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Od uchwał w przedmiocie wykluczenia i skreślenia członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

Rozdział III

Organizacja i władze Związku

§ 15

 

1. Władzami Związku są:

1) Walne Zebranie;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Związku trwa trzy lata.

 

§ 16

 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Związku.

2. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym przedstawiciele członków zwyczajnych .

3. W Walnym Zebraniu każdy członek zwyczajny jest reprezentowany przez jedną osobę.

4. Walne Zebranie może być:

1) zwyczajne;

2) nadzwyczajne.

5. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się nie rzadziej niż raz w roku i są zwoływane przez Zarząd, który zawiadamia każdego członka Związku o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, co najmniej na 10 dni przed jego terminem faxem, pocztą lub mailem.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie obowiązany jest zwołać Zarząd, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej ¼ członków Związku lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku i powiadomić o nim członków Związku co najmniej 7 dni przed jego terminem.

7. Na początku Walnego Zebrania wybierany jest Przewodniczący, który kieruje obradami Walnego Zebrania.

 

§ 17

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) uchwalanie statutu Związku oraz jego zmian;

2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3) rozpatrywanie odwołań dotyczących spraw członkostwa;

4) ustalanie kierunków i programów działania Związku;

5) określanie stanowiska i publikowanie opinii lub uchwał w sprawach istotnych dla środowisk wiejskich o zasięgu i tematyce ogólnokrajowej lub regionalnej;

6) podejmowanie uchwał w sprawie organizowania działań między stowarzyszeniowych, w tym dotyczących zwoływania krajowych konferencji środowisk wiejskich;

7)  uchwalanie wysokości składek członków Związku; Walne Zebranie może zdecydować o różnej wysokości składek dla różnego typu organizacji członkowskich;

8)  uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i innych regulaminów związanych z działalnością statutową;

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku, przedstawionych przez Zarząd, oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej, jak również udzielanie absolutorium Zarządowi;

10)  nadawanie honorowego członkostwa Związku;

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach istotnych dla Związku, nie uregulowanych niniejszym statutem.

 

§ 18

 

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1) w pierwszym terminie – co najmniej ½ ogólnej liczby uczestników Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania;

2) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie – zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania

2. Uchwały dotyczące:

      a) zmiany statutu

      b) rozwiązania Związku

      c) odwołania władz Związku

      zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uczestników Walnego Zebrania.

3.   Każdy uczestnik Walnego Zebrania ma jeden głos.

 

§ 19

 

1. Zarząd składa się z 3-5 osób reprezentujących organizacje członkowskie  związku – wybranych przez Walne Zebranie spośród przedstawicieli członków zwyczajnych.

2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes i Wiceprezes oraz Członkowie Zarządu.

3.   Zarząd jest organem wykonawczym Związku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie całokształtem bieżącej działalności Związku;

2) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;

3) zwoływanie Walnych Zebrań;

4) reprezentowanie Związku na zewnątrz, formułowanie opinii i działanie imieniu Związku;

5) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

6) powoływanie zespołów do opracowania analiz i ekspertyz lub innych zadań;

7) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków jednostek organizacyjnych Związku;

8) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu oraz podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Związku;

9) powoływanie zespołów specjalistycznych do wykonywania określonych zadań i koordynowanie ich prac.

5. Zarząd współdziała z organami członków Związku w celu pełnej realizacji celów i zadań Związku.

 

6. Zarząd może powołać Biuro Związku i nadzoruje jego działalność.

7. Zarząd poprzedniej kadencji działa do chwili wyboru nowego Zarządu.

8. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu.

9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, przy czym każdemu członkowi Zarządu przysługuje
1 głos, a w przypadku równowagi decyduje głos Prezesa.

10. W przypadkach kiedy zebranie się Zarządu jest utrudnione, dopuszczalne jest podejmowanie decyzji w trybie obiegowym lub elektronicznym. W takim przypadku dla ważności decyzji wymagane jest, aby opowiedziało się za nią co najmniej 2/3 członków Zarządu.

§ 20

1.  Komisja Rewizyjna składa się 3 członków wybranych przez Walne Zebranie spośród kandydatów zgłoszonych przez członków. Każdy z członków może zgłosić tylko jednego kandydata.

2.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

– być członkami Zarządu Związku, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

–  być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i jego Zastępcę.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji.

6. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności Zarządu pod względem prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania;

2) przedstawianie Walnemu Zebraniu oceny działalności Związku i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi;

3)  opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu z działalności Związku;

4)  Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku stwierdzenia jaskrawych naruszeń statutu Związku przez Zarząd.

7.   Komisja Rewizyjna może:

1)   żądać wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Związku i jego organów;

2)  uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

8. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej, wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

§ 21

 

1.  W ramach struktury organizacyjnej Związku mogą być powołane zespoły specjalistyczne.

2. Zespoły specjalistyczne powoływane są przez Zarząd w miarę potrzeb.

3. Poszczególnymi zespołami kierują osoby wybrane przez Zarząd. Mogą one powoływać do składu zespołów osoby nie będące przedstawicielami członków Związku. Powołanie to wymaga zatwierdzenia przez Zarząd.

 

Rozdział IV

Fundusze i majątek Związku

§ 22

 

1. Majątek Związku powstaje z:

a) wpływów ze składek członków,

b) dotacji, subwencji, darowizn, spadków,

c) wpływów z odpłatnej działalności statutowej.

 

2. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Dla realizacji celów statutowych Związek może zawierać umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz porozumienia z osobami wykonującymi świadczenia wolontariackie (porozumienia wolontariackie).

3.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku  upoważnionych jest jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes

4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku  upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes.

Rozdział V

Zmiany statutu i rozwiązanie Związku

§ 23

 

Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walne Zebranie zgodnie z  § 18 ust.2.

§ 24

1.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzania likwidacji Związku oraz przeznaczenie majątku Związku pozostałego po likwidacji, z tym, że majątek ten powinien być przeznaczony na cele zbieżne z celami Związku.

2. Dla przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną.

3.  Sprawy zmian statutu lub rozwiązania Związku muszą być umieszczone
w porządku Walnego Zebrania, doręczonym członkom Walnego Zebrania na 14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem treści proponowanych zmian statutu lub przyczyn rozwiązania Związku.