PROW 2014 – 2020 jest opracowywany zgodnie z przepisami unijnymi. Projektowane przepisy UE przewidują wkomponowanie programów rozwoju obszarów wiejskich w całościowy system polityki rozwoju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego…

Cały dokument do pobrania tutaj>>> Wstępny zarys Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

ZARYS PROGRAMU —— PREZENTACJA

STAN PRAC NAD PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 —– PREZENTACJA

Informacja nt. założeń przepisów UE dotyczących realizacji PROW 2014-2020—–PREZENTACJA