Nowa prezydencja ELARD

W dniu 26 listopada 2019 r. w Amarante, Portugalia odbyło się Walne Zebranie ELARD, na którym podjęto decyzję, że w latach 2020-2021 prezydencję obejmie Szwecja. Nowym prezesem ELARD została wybrana Marion Eckardt, reprezentująca Szwedzką Sieć LGD. Nowymi wiceprezesami zostali wybrani Secundino Caso Roiz z Hiszpani oraz Hartmut Berndt z Niemiec. Polska Sieć LGD reprezentowana była przez Prezesa Zarządu Piotr Sadłochę.
Wybór nowego Prezesa ELARD został poprzedzony przedstawieniu sprawozdania z mijającego roku w tym misji w Chinach, której celem było utworzenie w tym kraju pierwszej lgd oraz konferencjom organizowanym przy udziale europejskiego zrzeszenia lgd. Kristtina Tammets z Estonii podsumowała przebieg 10-ciolecia konferencji Linc, które odbyło się we wrześniu w Parnava (Estonia). Natomiast Kristen Brike Lund z Dania zreferowała organizację i przebieg Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, który odbył się na początku listopada w Candas w Hiszpanii. Relacja z ERP 2019 wywołała dyskusję o konieczności jasnego podziału obowiązków partnerów ERP przy organizacji kolejnej edycji oraz zmianie sposobu wyboru kraju goszczącego to wydarzenie. W trakcie dyskusji Piotr Sadłocha Prezes Polskiej Sieci LGD zaoferował gotowość organizacji ERP2021 w Polsce.
Sprawozdanie z działalności w 2019 r. zakończone zostało przedstawieniem sprawozdania finansowego, w tym zaległości w regulowaniu składek członkowskich poszczególnych krajowych sieci LGD. Niestety największe zaległości posiada Polska Sieć LGD.
Podczas ostatniego Walnego Zebrania ELARD podjęto również decyzję o przyłączeniu Gruzińskiej Sieci LGD. Jest to pierwsza krajowa sieć LGD spoza Unii Europejskiej, która przystąpiła do ELARD.
Walne Zebranie ELARD zostało poprzedzone konferencją LEADER/CLLD 2019, której otwarcie dokonali wspólnie Maria João Botelho – Prezes ELARD, José Luís Gaspar – Burmistrz Amarante, Maria do Céu Albuquerque – Minister Rolnictwa Portugalii.
Pierwszym prelegentem był dr Loris Servillo z Politechniki w Turynie, który przedstawił wyniki badań przeprowadzonych wspólnie z Stefan Kah z Uniwersytetu w Strathclyde, które dotyczył wdrażania RLKS w Unii Europejskiej. Swoje wystąpienie zaczął od stwierdzenia, że instrument RLKS nie jest powszechnie stosowany w Europie, jedynie w 6 krajach większość grup wdraża strategie wielofunduszowe, na tym tle szczególnie wyróżniają się Czechy, w których RLKS objął cały kraj. Przy czym wybór LGD dokonany został z bardzo dużym opóźnieniem.
Kolejnymi prelegentami byli pochodzący z Czech Radim Srsen, reprezentujący Komitet Regionów oraz Roman Haken, reprezentujący Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. W swych prezentacjach omówili zasady działania obu Komitetów, jako ciał doradczych Komisji Europejskiej, jak również swoje doświadczenia związane wdrożeniem RLKS w Europie.
Po tych wystąpieniach głos zabrała Kristtiina Tammets, dotychczasowy wiceprezes ELARD, która przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych przez ELARD, które dotyczyły uproszczeń stosowanych w poszczególnych krajach członkowskich we wdrażaniu podejścia LEADER w obecnym okresie programowania. Za wzór uproszczeń, wartych implementowania w całej Europie, wskazała ryczałty zastosowane w Polsce w ramach finansowania lgd’om kosztów bieżących i aktywizacji oraz wspierania nowopowstałych firm, które nazwała radykalnymi. Za dobre przykład wskazał również rozwiązania z Estonii i Finlandii, w których ustanowione zostały ryczałty na koszty pośrednie. Wśród zalecanych rozwiązań, ułatwiających pracę lgd, wskazała system informatyczny zastosowany w Bułgarii, który obejmuje wszystkie fundusze europejskie. Za liderów uproszczeń związanych z wdrażaniem projektów współpracy wskazane zostały Estonia, Finlandia, Szwecja, w których obowiązują proste zasady i ciągły nabór. Portugalia została wyróżniona za wprowadzenie ryczałtów związanych z przygotowawczymi projektami współpracy.
Po prezentacji Kristtiiny głos zabrał Roberta Lukesch, który przedstawił podsumowanie z warsztatów, przeprowadzonych poprzedniego z przedstawicielami poszczególnych krajowych sieci. Warsztaty dotyczyły określenia oczekiwań krajowych sieci lgd od nowych władz ELARD, wśród których wymieniono wymianę dobrych doświadczeń, rozwiązań związanych wdrażaniem RLKS, które powinny być szeroko stosowane we wszystkich krajach UE oraz działania na rzecz rozpowszechnienia RLKS.
Konferencja została zakończona panelem dyskusyjnym z udziałem Christine Falter (DG AGRI), Eleftherios Stavropoulos (DG REGIO), Hartmut Berndt (ELARD), który dotyczył przyszłość RLKS w Europie. Jego uczestnicy wyrażali zdanie, że przedstawione w trakcie konferencji dobre praktyki powinny zostać szeroko zastosowane, we wszystkich krajach członkowskich, ponieważ bez tego nie uda się odbiurokratyzować RLKS. Paneliści wskazywali również na fundusz wiodący, jako rozwiązanie, które powinno usprawnić wdrażania RLKS w przyszłości.

Europejski Parlament Wiejski

Piotr Sadłocha Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD uczestniczył w obradach IV Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, które odbywały się w Candas (Asturia, Hiszpania) w dniach 6-9 listopada 2019 r.

W organizowanym co dwa lata spotkaniu przedstawicieli wiejskich organizacji pozarządowych, krajowych sieci obszarów wiejskich oraz lokalnych grup działania uczestniczyło ponad 400 osób z 41 krajów europejskich zarówno z Unii Europejskiej jak i spoza niej.

Spotkanie organizowały Europejska Sieć Lokalnych Grup Działania ELARD, Europejska Siec Wiejskich Organizacji Pozarządowych PREPARE oraz European Rural Community Alliance (ERCA) (Porozumienie Europejskich Społeczności Wiejskich?). Wśród uczestników znaleźli się liderzy wiejskich organizacji jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich (ENRD) oraz przedstawiciele krajowej i regionalnych administracji .

Polska reprezentowana była przez Polską Sieć LGD (Piotr Sadłocha prezesa Zarządu) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (członek PREPARE) reprezentowane przez Ryszarda Kamińskiego prezesa oraz Ireneusza Kamińskiego. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk reprezentował Łukasz Komorowski.

Ze strony Resortu Rolnictwa uczestniczyli Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu oraz Joanna Gierulska Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie odbywało się w kluczowym dla przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich momencie planowania nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, ale również w czasie przełomowych zmian w rolnictwie i na europejskiej wsi co podkreślali uczestnicy spoza UE.

W trakcie kilkudniowych obrad poruszano najważniejsze obecnie kwestie związane ze zmianami klimatu i ochroną środowiska, migracji i wyludniania się wsi, coraz trudniejszych relacji „miasto- wieś” miedzy „starymi i „nowymi” mieszkańcami wsi jak również miedzy rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich. Podejmowano tematykę żywotności europejskiej wsi, tzw. rural proofing”, czyli dbania o interesy wsi na różnych poziomach zarzadzania państwami. Wiele uwagi poswiecono wyzwaniom związanym z tworzeniem tzw. „inteligentnych wsi” Smart Villages. Efektem trzydniowych rozmów, kilkudziesięciu warsztatów, wykładów i wizyt studyjnych było przyjęcie 9 listopada dokumentów końcowych i rekomendacji, które zebrane zostały w tzw. „Manifeście Europejskiego Parlamentu Wiejskiego 2019” oraz „Deklaracji mieszkańców wsi”

W Manifeście postuluje się miedzy innymi:

Przeciwdziałanie odpływowi wykształconych ludzi ze wsi, w tym szczególnie młodzieży
Zapewnienie właściwej reprezentacji społeczności wiejskich w kształtowaniu krajowych i europejskiej polityki.
konieczność zapewnienia odpowiednich, atrakcyjnych warunków życia na wsi i pracy dla młodego pokolenia
otwarte i innowacyjne partnerstwo między rządami a społeczeństwem obywatelskim, przedsiębiorcami i lokalnymi instytucjami
Manifest jest kontynuacją przyjętej w 2016 roku deklaracji Cork 2.0 oraz tzw. „Agendy dla Europejskiej Inteligentnej Wsi”
Pilne przeciwdziałania zmianom klimatu i wsparcie obszarów wiejskich, aby skutki tej polityki nie obciążały nadmiernie mieszkańców wsi
Uwzględnianie ważnej roli kobiet w we wszystkich aspektach życia wsi
Zapewnienie wsparcia dla grup społecznych zagrożonych wykluczeniem w tym szczególnie osób starszych i niesamodzielnych. Wsparcie takie i adekwatne usługi winny być zapewniane na poziomie lokalnym przy wsparciu wyższych poziomów administracji
Ochronę małych gospodarstw rodzinnych miedzy innymi poprzez odbiurokratyzowanie kierowanego do nich wsparcia
Zapewnienie edukacji podstawowej poprzez podtrzymywanie szkół wiejskich i edukacji na wyższych poziomach miedzy innymi poprzez skuteczną edukację na odległość.

LEADER dziś i jutro

Na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej do Mąchocic Kapitulnych koło Kielc przybywali uczestnicy konferencji pn. „Leader dziś i jutro – Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021.

Konferencja odbywała się w dniach od 30 września do 2 października 2019 r. pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. W wydarzeniu uczestniczyli znamienici goście:

p. Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

p. Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,

p. Krzysztof Domagała – Dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego,

przedstawiciele 3 Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej:

p. Krzysztof Bandasz DG- EMPL: Sprawy Społeczne, Zatrudnienie i Włączenie Społeczne,

p. Anna Monika Modzelewską – DG REGIO – Polityka regionalna i miejska,

p. Karolina Jasińska – DG AGRI – Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, FAOW, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i oczywiście Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich z całej Polski.

Podczas pierwszego dnia konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w grze terenowej opartej na legendach i tradycjach świętokrzyskich oraz skosztować specjałów przygotowanych przez Koła Gospodyń wiejskich z obszaru działania Stowarzszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. W trakcie drugiego dnia konferencji podsumowano wdrażanie RLKS w Polsce i innych krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń dotyczących podejścia LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uczestnicy poznali również działania animatorów biorących udział w projekcie FAOW „Akademia umiejętnosci animatora LGD”. W siedmiu grupach tematycznych odbyła się dyskusja o roli LGD oraz realizacji LSR. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach z bibułkarstwa, gwary świętokrzyskiej, tańców i przyśpiewek ludowych. W trakcie trzeciego dnia zaprezentowano niezmiernie ważne dla wszystkich uczestników konferencji zagadnienia odnoszące się do przyszłej perspektywy programowania. Oczekiwania oraz rekomendacje na przyszłość były prezentowane przez przedstawicieli wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces przygotowań do przyszłości: od Komisji Europejskiej, przez instytucje zarządzające, do lokalnych grup działania.

Stanowisko Zarządu Polskiej Sieci LGD w sprawie systemu instytucjonalnego dla RLKS

Polska Sieć LGD uważa, że system instytucjonalny dla LEADERA  w przyszłej perspektywie, nie powinien ulegać znaczącej modyfikacji w stosunku do aktualnie funkcjonującego. Samorządy Województw od lat uczestnicząc we wdrażaniu LEADERA znają specyfikę lokalnych społeczności, w tym Lokalnych Grup Działania, co na poziomie wzajemnych kontaktów i współdziałania jest jednym z ważniejszych aspektów efektywnego pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych. Dysponują zdobytą na przestrzeni lat wiedzą, doświadczoną kadrą i strukturą warunkującą sprawne przygotowanie i realizację zadań w zakresie wdrażania wielofunduszowego RLKS i są w sposób naturalny predestynowane do pełnienia podobnych funkcji w przyszłej perspektywie. Więcej o stanowisku Zarządu Polskiej Sieci LGD dot. systemu instytucjonalnego dla RLKS w załączonym pliku.

190722_SP_Projekt_stanpwiska_PSLGD_dot_nowej_perspektywy

Relacja z wizyty studyjnej w Szwecji

„Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz na www.ksow.pl”

Po doświadczenia do szwedzkich LGD
W dniach 17 – 19 czerwca 2019 r. Polska Sieć LGD zorganizowała wizytę studyjną w szwedzkich lokalnych grupach działania, w których uczestniczyło 37-miu przedstawicieli LGD z Polski wraz z 5-cioma osobami reprezentującymi Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyjazd zorganizowany został w ramach operacji „RLKS instrumentem rozwoju obszarów wiejskich”, której celem było przybliżenie jej uczestnikom doświadczeń szwedzkich LGD związanych z: aktywizacją mieszkańców wsi, zarządzaniem projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowaniem rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, przy wykorzystaniu wielofunduszowego mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Dzień pierwszy wizyty poświęcony był poznaniu doświadczeń LGD Höga Kusten. Obszar grupy zamieszkuje 118 tys. mieszkańców w czterech gminach, położonych w środkowej części Szwecji, zwanej Wysokim Wybrzeżem. W trakcie spotkania strategię grupy oraz realizowane projekty przedstawiły Maaike Smit, Eva Jilén i Jenny Edvinsson. Grupa wdraża strategię trzyfunduszową (EFRR, EFS, EFRROW) z budżetem ok. 4 mln. €. W ich strategii zostały przyjęte dwa cele strategiczne:
– rozszerzony rynek pracy – stworzony dzięki kreatywności i innowacyjności,
– atrakcyjne miejsca do życia i odwiedzin – stworzone dzięki rozwojowi lokalnemu, który opiera się na naszych mocnych stronach i wita nowe sposoby myślenia i współpracy.

    Czytaj wiecej…

Walne Zebranie i wybory zarządu Polskiej Sieci LGD.

Walne Zebranie i wybory zarządu Polskiej Sieci LGD.
Witam Wszystkich, tegoroczne Walne Polskiej Sieci, będzie zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Planujemy połączyć je z posiedzeniem Grupy Tematycznej ds. Lider które odbędzie się w dniach 3-4 czerwca prawdopodobnie w Koszęcinie na Śląsku – Walne byłoby 3 czerwca o godz. 18:00. Datę i miejsce potwierdzimy.
Jak wiemy sieci regionalne są różnie umocowane prawnie., stąd przesyłam zasady reprezentacji ustalone przez Zarząd PS LGD
a). sieci formalne – w przypadku gdy reprezentowana byłaby przez:
– członka Zarządu uwidocznionego w KRS, osoba taka nie musiałaby posiadać żadnych dokumentów,
– każda inna osoba musiałaby posiadać pisemne pełnomocnictwo podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w KRS.
b). sieci nieformalne – reprezentant sieci nieformalnej powinien posiadać pełnomocnictwo podpisane przez co najmniej 50% LGD z regionu, przy czym w imieniu LGD podpisy powinny być złożone w sposób zgodny z reprezentacją grupy wskazaną w KRS. LGD może udzielić tylko jednego pełnomocnictwa.
W załączeniu wzór pełnomocnictwa dla sieci formalnych i nieformalnych.

peln nieform    peln formalne (2)

Pozdrawiam, Janusz Bartczak

RLKS instrumentem rozwoju obszarów wiejskich

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz na www.ksow.pl.

Polska Sieć LGD organizuje w dniach 17 – 19 czerwca br. wyjazd studyjny do trzech szwedzkich lokalnych grup działania: LGD Gästrikebygden, LGD Mittland Plus, LGD Höga Kusten.
W każdej grupie w programie zgodnie z wnioskiem przewidujemy:
a) prezentację struktury LGD, zasad pracy biura LGD, celów i założeń LSR i doświadczeń związanych z zarządzaniem projektami dot. rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem aspektów wynikających z RLKS,
b) prezentację doświadczeń związanych z aktywizacją mieszkańców wsi w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
c) dyskusję z udziałem zewnętrznych ekspertów o możliwościach przeniesienia do Polski zaprezentowanych doświadczeń.

Wyjazd zaplanowany jest dla 42 osób. w tym dla 37 przedstawicieli LGD oraz 5 ekspertów zewnętrznych, przedstawiciele SW oraz ministerstw.
Osobą zgłaszającą może być:
a) członek zarządu regionalnej sieci zarejestrowanej w KRS,
b) przedstawiciel regionu w GTL w przypadku sieci nieformalnych. Czytaj wiecej…

Seminarium na temat współpracy LEADER zorganizowanym przez Leader France w dniach 29 i 30 kwietnia 2019 r. w Lille.

W Seminarium zostały zaplanowane warsztaty  na temat wdrażania współpracy LEADER w każdym kraju. Program oraz wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach. Zainteresowane aktywnym udziałem w warsztatach 30 kwietnia 2019 r. LGD zapraszamy do wysyłania zgłoszeń. Zgłoszenia projektów współpracy wysyłamy korzystając z załączonego arkusza.

Pozdrawiam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Janusz Bartczak

Offre de coopération LEADER AN

Presentation in your country

CLLD cooperation offer

Final Programme_COOPER’ACT Lille

Seminarium do spraw projektów współpracy w podejściu Leader

W dniach 29-30 kwietnia Leader France wraz z Zarządem Regionu Haute-de-France organizuje seminarium dot. projektów współpracy w podejściu Leader. W tym spotkaniu weźmie udział trzyosobowa delegacja Polskiej Sieci LGD. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany nawiązaniem współpracy z LGD z Francji, proszę przysłanie propozycji współpracy wraz z tematami na adres polskasieclgd@wp.pl. Na zamkniętej grupie LGD na Facebook’u utworzone zostało wydarzenie „Wyjazd studyjny do Szwecji” zapraszamy do dołączenia się do wydarzenie. Zamieszczamy tam na bieżąco wszelkie informacje o wyjeździe.

Pozdrawiam, Janusz Bartczak

Informacja dotycząca organizacji wyjazdu studyjnego do Szwecji.

Szanowni Państwo,
Za tydzień rozpoczynamy rejestrację uczestników wyjazdu studyjnego do Szwecji. Poniżej szczegółowe informacje, kto i na jakich zasadach dokonywać będzie zgłoszeń.
Zgodnie z zapisami Wniosku o Przyznanie Pomocy zgłoszenia na wyjazd studyjny dokonują regionalne sieci. Dla pewnego uporządkowania całego procesu zgłaszania uczestników Zarząd PS LGD podjął decyzję, że osobą zgłaszającą może być:
a) członek zarządu regionalnej sieci zarejestrowanej w KRS,
b) przedstawiciel regionu w GTL w przypadku sieci nieformalnych.
Każdy region będzie miał zapewnione 2 miejsca na wyjeździe. Region będzie mógł zgłosić więcej osób. Przy czym liczba przydzielonych miejsc zależeć będzie od wolnych miejsc.
Cały proces rejestracji, dla jej usprawnienia, zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem formularzy Google. Dlatego już teraz prosimy aby przedstawiciele regionów zebrali w swoich województwach informację o chętnych na wyjazd studyjny.
Do zgłoszenia, ze względu na konieczność wpłacenia kaucji i wykupu ubezpieczenia potrzebne będą następujące dane uczestników:
– pełna nazwa LGD zgodna z wpisem w KRS,
– pełny adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod, poczta),
– adres e-mail,
– NIP,
– imię i nazwisko uczestnika,
– nr PESEL,
– adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, kod, poczta),
– wymagania dot. diety wegetariańskiej lub wegańskiej.
Po szczegółowe informacje proszę zgłosić się do swoich Sieci Regionalnych.
Pozdrawiam
Janusz Bartczak
78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 067 258-02-41 fundacjalw@poczta.onet.pl