Zapytanie ofertowe

 

                                              Wałcz, dnia 17.08. 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertowego

na zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu studyjnego na obszar działania Lokalnych Grup Działania w Portugalii , zwanego dalej „wyjazdem studyjnym” dla 30 osób dorosłych
w okresie od dnia 25.09.2018 r. do dnia 29.09.2018 r
.

 1. Informacje wstępne.

Nazwa i adres Zamawiającego:

1) Zamawiający: Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD,

                            Ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz

2) Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30.

4) Adres strony internetowej: www.polskasieclgd.pl

5) Adres poczty elektronicznej: hanna.szynkaruk@gmail.com

6) Tel. 518400742

Na podstawie umowy nr KSOW/2/2018/012 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019   Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD zaprasza do składania ofert cenowych na zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu na obszar działania Lokalnych Grup Działania w Portugalii, zwanego dalej „wyjazdem studyjnym” dla 30 osób dorosłych
w okresie od dnia 25.09.2018 r. do dnia 29.09.2018 r.

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zapytania ofertowego prowadzone jest w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych
  w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396).
 2. Zamawiający zastrzega sobie:

1) Prawo do zakończenia postępowania bez wyboru wykonawcy albo jego części bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie prowadzonego postępowania. Z tytułu zamknięcia postępowania o zamówienie Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

2) Prawo do unieważnienia całości postępowania o zamówienie lub jego części, jeżeli: w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w  Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396), nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, wystąpiły okoliczności, w których udzielenie zamówienia nie leży w interesie Stowarzyszenia Polska Sieć LGD- Federacja Regionalnych Sieci LGD, nie ma możliwości finansowania zamówienia, w szczególności najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków finansowych, postępowanie o zamówienie doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniętej nieważnością w całości lub części.

3) że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy na piśmie. Żadna informacja i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie postępowania
i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.

4) prawo do doprecyzowania lub zmiany wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia w trakcie postępowania.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja pięciodniowego wyjazdu na obszar Lokalnych Grup Działania w Portugalii w okolicy miasta Evora, zwanego dalej „wyjazdem studyjnym” dla 30 osób dorosłych w okresie od dnia 25.09.2018 r. do dnia 29.09.2018 r.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

III. Termin obowiązywania umowy.

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu zrealizowania wszelkich zobowiązań wynikających z jej treści.

 1. Warunki uczestnictwa w postępowaniu.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia na rzecz              klientów,

2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania        zamówienia,

3) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5) nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono ich upadłości.

 1. Zasady, termin i miejsce składania ofert.
 1. Wykonawca składa ofertę, która odpowiada zapisom Zapytania ofertowego,
 2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,
 3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty     związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli
  w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych
  w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy będącego spółką cywilną nie jest podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca się dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających umocowanie tych wspólników do dokonywania czynności w imieniu spółki z pominięciem pozostałych wspólników np.: umowę spółki, uchwałę wspólników.
 5. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (załącznik nr 1 Zapytania ofertowego) wraz
  z wymaganymi załącznikami:

– Dokumentami potwierdzającymi umocowanie do złożenia oferty w tym:

 1. a) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. b) w przypadku przedsiębiorcy, który podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej – wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej,
 3. c) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników oprócz dokumentów, o których w pkt a i b również pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania określonej czynności.
 4. d) Oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym zgodnie
  z załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.
 5. e) Kopią dokumentu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia              na rzecz klientów.
 6. Termin oraz sposoby złożenia oferty:
 1. Termin złożenia oferty upływa 27.08.2018 r. o godzinie 14:00.
 2. Opis sposobu przygotowania ofert:
 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
 2. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz posiadać dopiski: „Wyjazd studyjny do Portugalii” – nie otwierać przed 27.08.2018 r”.
 1. Oferty można składać:
 1. Osobiście w biurze Zamawiającego tj. Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD Dąbrowskiego 6; 78-600 Wałcz, w godzinach 8:00 – 14:00
  w zamkniętej i nienaruszonej kopercie.
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD ul. Dąbrowskiego 6; 78-600 Wałcz.
 3. c) Kurierem na adres: Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD ul. Dąbrowskiego 6; 78-600 Wałcz.
 1. Jako ważne uznaje się wyłącznie oferty, które wpłynęły przed wyznaczonym w Zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.
 2. Błędy mogą być poprawiane przez Wykonawcę z utrzymaniem czytelności poprawionych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
  W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj.
  z informacją „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. W przypadku wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawcę, „nowa oferta” powinna zawierać komplet dokumentów zgodnie
  z Zapytaniem ofertowym.
 4. W przypadku złożenia oferty za pomocą poczty tradycyjnej Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie. W takim przypadku oferta zostanie niezwłocznie zwrócona do Wykonawcy.
 5. Jeżeli w postępowaniu ofertowym, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów w oparciu
  o Kryteria oceny ofert, Zamawiający wzywa potencjalnych Wykonawców, którzy złożyli takie oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wezwani Wykonawcy mają prawo złożyć nową ofertę z jednym zastrzeżeniem: cena nie może być wyższa od poprzednio podanej a termin płatności krótszy od poprzednio podanego. Jeżeli sytuacja podczas składania ofert dodatkowy powtórzy się, wówczas Zamawiający unieważni Zapytanie ofertowe.
 6. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia błędów lub uzupełnienia braków w ofercie. Brak reakcji ze strony Wykonawcy, odmowa usunięcia błędów lub uzupełnienia braków może stanowić podstawę do odrzucenia oferty.
 7. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
 1. Wpłynęła do Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD ul. Dąbrowskiego 6; 78-600 Wałcz, po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym.
 2. Wykonawca, który złożył ofertę jest powiązany osobowo lub kapitałowo ze Polską Siecią LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD ul. Dąbrowskiego 6; 78-600 Wałcz,
 3. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. IV,
 4. Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
 5. Oferta nie posiada własnoręcznego podpisu.
 1. Termin, w którym oferta jest wiążąca dla Wykonawcy: 30 dni od otwarcia ofert.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD ul. Dąbrowskiego 6; 78-600 Wałcz w dniu 28 sieprnia 2018 r.
  o godzinie 8:00.
 1. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium 1 – Cena (C)                                                      – waga 80% = 80 pkt

Kryterium 2 –  Doświadczenie (D)                                      – waga 20% = 20 pkt

Kryterium 1 – cena „C” będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferowanej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącej załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

najniższa cena podana w ofertach niepodlegających odrzuceniu

C=   ——————————————————————————– x 80 pkt

cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu

Kryterium 2 – doświadczenie „D” będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia Wykonawcy
w oparciu o ilość pozytywnych referencji  z okresu 3 lat dołączonych przez Wykonawcę do Oferty.

Punkty w kryterium „D” będą przyznawane w sposób następujący:

 1. 3 zorganizowane wyjazdy studyjne (warunek udziału w postępowaniu) – 0 pkt.
 2. 4-5 zorganizowanych wyjazdów studyjnych – 5 pkt
 3. Powyżej 5 zorganizowanych wyjazdów studyjnych – 20 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

P = C+D

Gdzie:

C– liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena”

D – liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „doświadczenie”

P – łączna suma punktów oferty ocenianej

Opis sposobu przyznawania punktacji:

Punkty, które zostały uzyskane przez daną ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną podliczone w oparciu o podany wzór.

W przypadku gdy niemożliwe jest wybranie najkorzystniejszej oferty (z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert reprezentuje identyczny bilans punktowy

Punkty w kryterium cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne.

 1. Cenę oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania  ofertowego należy przedstawić w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
 2. Cena oferty wskazana w Formularzu oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 3. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.
 4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie pierwotnej,
  z uwzględnieniem    konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

VII. Określenie warunków zmian umowy.

 1. Możliwość zmiany umowy zachodzi pod warunkiem poszanowania ustawy Kodeksu Cywilnego. Zmiany będą mogły być wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie:
 1. Przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
 2. zmiany polegającej na rozszerzeniu programu wyjazdu (nie wpływającej na cenę oferowaną przez Wykonawcę), bez zmiany ceny oferty,
 3. zmiany osób realizujących umowę pod warunkiem, że osoby te będę spełniały wymagania określone w zapytaniu ofertowym,
 4. W każdym przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty realizacji umowy) przy zachowaniu wymagań określonych
  w załączniku nr 1 do umowy.
 5. zmiany terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia „siły wyższej”.
  Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia.
 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

VIII. Opis sposobu komunikowania się z Wykonawcami.

 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, informacje Zamawiający Wykonawcy przekazują: pisemnie lub drogą elektroniczną.
 2. Adres do korespondencji: Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD ul. Dąbrowskiego 6; 78-600 Wałcz
 3. Zadawanie pytań drogą mailową: adres poczty elektronicznej: hanna.szynkaruk@gmail.com
 4. Osobą uprawnioną do kontaktów z potencjalnymi Wykonawcami jest: Hanna Szynkaruk-Szpynda, telefon: 518400742 e-mail: hanna.szynkaruk@gmail.com
 5. Zasady i termin zadawania pytań.
 6. Wykonawcy mają prawo do zadawania pytań dotyczących Zapytania ofertowego oraz warunków i przedmiotu zamówienia.
 7. Wszelkie kontakty pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym powinny odbywać się
  w sposób określony w pkt VIII Zapytania ofertowego.
 8. Zamawiający ma prawo, przed upływem terminu składania ofert modyfikować zapisy Zapytania ofertowego w ramach odpowiedzi udzielonych Wykonawcom lub z własnej inicjatywy.
 9. Wykonawca może zadawać pytania nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.
 10. Zakres informacji ujawnianych podczas postępowania.
 11. Na pisemny wniosek Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu ofertowym Zamawiający   przekaże informację z otwarcia ofert.
 12. Zamawiający po zakończeniu postępowania upubliczni informację o wyniku postępowania.
 13. Wadium
 14. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XII. Informacje na temat zakresu wykluczenia.

 1. Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo oraz gdy wszczęto wobec nich postępowanie upadłościowe, ogłoszono ich upadłość, zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Polską Siecią LGD – Federacja regionalnych Sieci LGD lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Polskiej Sieci LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD ul. Dąbrowskiego 6; 78-600 Wałcz lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
   z przepisów prawa,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tego podmiotu lub tych osób.
 3. W celu potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy do oferty należy załączyć oświadczenie.
 4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

XIII. Zawarcie umowy.

 1. Wszelkie informacje od pracowników prowadzących postępowanie ze strony Polskiej Sieci LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD, w szczególności dotyczące oceny oferty Wykonawcy, nie stanowią obietnicy lub zobowiązania do zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą.
 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta przez Zamawiającego.
 3. Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony umowy na piśmie.
 4. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii umowy ubezpieczenia KL, NNW i bagażu oraz oryginału do wglądu.
 5. Przed zawarciem umowy na piśmie Wykonawca zobowiązany będzie do przesłania Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia.

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA

 

……………………                                                                                   ……………………..

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty – Zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Projekt umowy- Zał. nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań- Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego.

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

 

OŚWIADCZENIE

Dane oferenta:

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………

Adres siedziby:

…………………………………………………………………………………………………………

Telefon/ faks: …………………………………

Adres e-mail: ..……………………………………………

NIP: …………………………………………….

REGON: ……………………………………………………

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:

ubiegając się o udzielenie zamówienia na zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu na obszar działania Lokalnych Grup Działania w Portugalii, zwanego dalej „wyjazdem studyjnym” dla 30 osób dorosłych w okresie od dnia 25.09.2018 r. do dnia 29.09.2018 r.” nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD ul. Dąbrowskiego 6; 78-600 Wałcz,

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Polską Siecią LGD – Federacja regionalnych Sieci LGD lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Polskiej Sieci LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tego podmiotu lub tych osób.
 6. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj:

1) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia,

2) znajduję się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 1. Oświadczam, że nie zachodzą okoliczności wykluczające mnie z ubiegania się o zamówienie,
  w szczególności:
 2. a) nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono mojej upadłości,
 3. b) nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.

…………………………………………………………………

(data, czytelny podpis lub imienna pieczątka

Szczegółowy przedmiot zamówienia FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄ„CZNIKAMI 01-03.08

FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄ„CZNIKAMI 01-03.08

Informacja o projekcie

NAZWA PARTNERA KSOW:
POLSKA SIEĆ LGD – FEDERACJA REGIONALNYCH SIECI LGD

TYTUŁ PROJEKTU:
WIZYTA STUDYJNA PRZEDSTAWICIELI POLSKICH LGD W PORTUGALII

CEL OPERACJI: WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY ORAZ NAWIĄZANIE KONTAKTÓW PRZEDSTAWICIELI POLSKICH LGD Z PORTUGALSKIMI, W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWYWANIEM PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY W KOLEJNYCH LATACH.

TERMIN REALIZACJI OPERACJI: OD 01.07.2018 DO 31.10.2018R.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Międzynarodowa konferencja „ Future of Leader Approach 2020+

W dniach 4 – 7 czerwca w Albenie (Bułgaria) odbyła się międzynarodowa konferencja „ Future of Leader Approach 2020+. Organizatorem było Ministerstwo Rolnictwa Bułgarii przy współpracy z ELARDem i Bułgarską Narodową Siecią Leader. Otwarcia dokonali pracownik ministerstwa rolnictwa Bułgarii Pani Michajlova, przedstawiciel DG Agri, Prezydent ELARD Maria Botelho, Prezydent Bułgarskiej Sieci Leader Nelli Kadieva i mer miasta Baltchik. Lokalizacja w Bułgarii jest zwiążana z tym, że obecnie Bułgaria ma prezydencję w UE.
Konferencja rozpoczęła się od odczytania listu od Phila Hogana komisarza EU ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, który życzył uczestnikom owocnych obrad.
Kolejnym mówcą był Roman Haken z EKESu sprawozdawca opinii nt. RLKS. Apelował o poprawę funkcjonowania RLKSu. W tej chwili trwają prace nad budżetem i nie jest on nam znany. Wyraził opinię dlaczego budujemy podejście RLKS tylko w oparciu o budżet EU, a co z krajowym, regionalnym czy z budżetami przedsiębiorców? Powinniśmy szukać wsparcia w każdym sektorze. Budowanie podejścia powinno polegać na wzajemnym zaufaniu, cyt.” nie szukajmy sobie wrogów”. RLKS to także miasta, wprowadzenie wielofunduszowości otworzyło drzwi dla obszarów miejskich. Obecnie trwają dyskusje nad tym co chcemy zmienić w przyszłym funkcjonowaniu Leadera. Na koniec pokazał, w tej chwili już znany slajd nt. źródeł finansowania podejścia RLKS z czterech funduszy, beneficjentów na poziomie krajowym tj. obszary wiejskie, miejskie i zależne od rybactwa, jeden program operacyjny na poziomie krajowym i strategie ze wskaźnikami opracowanymi przez LGD na poziomie lokalnym

Następnie głos zabrała przedstawicielka DG AGRI i w krótko omówiła trwające obecnie prace nad Wspólna Polityką Rolną po 2020. Zademonstrowała trzy główne cele polityki tj. ekonomia rolnictwa, zrównoważony klimat i socjo ekonomia. Potwierdziła, że 5% środków WPR będzie przeznaczone na podejście RLKS. Zapowiedziała wsparcie obszarów Natura 2000, wsparcie inwestycji do 75% a w RLKS wsparcie krótkiego łańcucha żywnościowego, organizacji producentów, rozwój mobilności i tworzenie inteligentnych wiosek. Wydaje się, że tworzenie inteligentnych wiosek będzie jednym z kluczowych tematów w przyszłości jako produkt który łączy wszystkie zasady lidera. Pani obiecywała znaczne uproszczenie i skrócenie procedur.
Drugi dzień rozpoczął się od wystąpienia Ryszarda Kamińskiego który omówił funkcjonowanie podejścia w Polsce, przedstawił statystyki dot. liczby LGD i naborów. Podkreślił kluczową rolę samorządów wojewódzkich w kształcie RLKS w Polsce.

Radim Srsen wystąpił tym razem jako przedstawiciel Komitetu Regionów, podkreślił dużą rolę podejścia oddolnego po 2020, wskazał pomysł inteligentnych wiosek lokujących LGD jako lokalnego brokera innowacji. Dominujące ma być podejście terytorialne i koncentracja na rozwiązywanie problemów na poziomie lokalnym. Podkreślił potrzebę lepszej integracji funduszy. Na koniec podał kontakt do publicznego wykorzystania radim.srsen@gmail.com.
Wystąpienie przedstawiciela DG AGRI było poświęcone funkcjonowaniu LEADERA po 2020 tezy:
– potrzebne są jaśniejsze wymagania od Instytucji Zarządzającej co do koordynacji jeśli strategie są wspierane z więcej niż jednego funduszu;
– wybór projektów współpracy będzie dokonywany przez LGD a nie Instytucję Zarządzającą;
– wybór strategii będzie dokonany w 12 miesięcy po ostatecznym zatwierdzeniu programu;
– prostsze zasady rozliczania kosztów zarządzania i animacji
– maksymalny wkład EAFRD na rozwój lokalny w podejściu – 80% tj. mniej niż w przeszłości
– co najmniej 5% wkładu z EARFD przekazane do CAP strategicznego planu będzie zarezerwowane dla podejścia RLKS
Do szczegółów odsyłam na stronę https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment_en i https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en

W dalszej części konferencji prezentowały się sieci krajowe:
Francja – brak multifunduszowości, 330 LGD , 26 800 wsi zamieszkałych przez ok. 28 mln ludzi, z budżetem pomiędzy 1 a 2 mln euro na LGD. Środki dysponowane są na: rozwój ekonomii na obszarach wiejskich, dziedzictwo kulturowe i historyczne oraz wsparcie dla osób wykluczonych. Propozycje co do przyszłości:
– powrót do źródeł podejścia LEADER (7 zasad )
– zapewnienie tego samego finansowania w przyszłym okresie ( przewidują zmniejszenie finansowania ze względu na zmniejszenie budżetu WPR, chodzi o to, że jeśli budżet WPR zmniejszy się o 20% to zastosowanie zasady 5% na podejście LEADER proporcjonalnie zmniejszy finansowanie)
– uproszczenie procedur
– bonus za zastosowanie multifunduszowości.
Węgry – 103 LGD, w dużych miastach wielofunduszowość. Z powodów formalnych program został cofnięty do ministerstwa, mają nadzieję, że przerwa we wdrażaniu nie potrwa długo.
Czechy – Radim pokazał slajd z wielofunduszowymi LGD i tak:
LGD z EFRR – 475 000 EUR – 175 LGD
z EFRiRW – 205 000 EUR – 175 LGD
z EFS – 85 000 EUR – 150 LGD
LGD mogą być zaangażowane w 5 PO tj. Regionalny PO, Rozwój Obszarów Wiejskich, PO Zatrudnienie, PO Przedsiębiorczość, PO Nauka, Innowacja, Edukacja.
Główne propozycje poprawy wdrażania to:
– poprawa komunikacji i koordynacji pomiędzy Instytucją Zarządzającą a LGD;
– zbyt obszerne strategie ( 350 stron)
– zbyt skomplikowane zasady wdrażania
Wnioski z prezentacji krajowych się powtarzały, dotyczyły uproszczeń, zmniejszenia biurokracji, większego zaufania we wspólnych relacjach. Kristiina Tammets z Estonii zwracała uwagę na problem wyludnienia w jej kraju( przecież niewielkim) szacuje się w ciągu 10 lat spadek populacji nawet o 20%. Co wiąże się ze starzeniem społeczeństwa i koniecznością tworzenia centrów usług przyszłości.
Kraje bałkańskie zaproponowały przystąpienie do międzynarodowego projektu współpracy promującego sery w każdej postaci.
Na koniec Kriistina jako w-ce przewodnicząca ELARD przedstawiła założenia deklaracji z Tartu.
Konferencję zamknęła Maria Botelho, zapraszając na podobną jesienią tego roku do Evory w Portugalii. W większości będzie poświęcona międzynarodowym projektom współpracy i odbędzie się w dniach 26 – 28 września we wspomnianej Evorze. Polska Sieć LGD przy wsparciu KSOW przygotowuje wyjazd studyjny w tym terminie do Portugalii, połączony z udziałem w konferencji.
Jeśli pojawią się wśród Państwa pytania lub potrzeba doszczegółowień pozostaję do dyspozycji.

Janusz Bartczak

Debata nt. przyszłości RLKS – 22-23 marca Supraśl

Szanowni Państwo

Przedstawiciele Regionalnych Sieci LGD.

W imieniu Polskiej Sieci LGD zapraszam do udziału w debacie nt. przyszłości RLKS, która odbędzie się w dniach 22-23 marca w Supraślu ( woj.podlaskie).
Wydarzenie to będzie dobrą okazją do kontynuowania interesującej dyskusji dot. przyszłości podejścia LEADER/RLKS zainicjowanej na forum GTL w październiku ubiegłego roku, tym razem z szerszym udziałem przedstawicieli instytucji krajowych i zagranicznych (wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawiciele innych państw członkowskich UE, które wdrażają RLKS). Przy okazji Forum w czwartek 22.03 w godzinach wieczornych – odbędzie się również Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD ( porządek zebrania w kolejnej poczcie).
W załączeniu przesyłam ramowy program spotkania, jednocześnie proszę o kontakt z przedstawicielem GTLu w regionie ( tam gdzie członek GTLu nie jest jednocześne przedstawicielem regionalnej sieci) i wspólne wytypowanie 2 przedstawicieli z województwa, którzy wezmą udział w debacie. Koszt udziału osoby wskazanej jako pierwszej z danego województwa pokryje Polska Sieć LGD, koszty udziału drugiej osoby muszą zostać sfinansowane z innych środków (np. delegującej LGD lub sieci regionalnej). Orientacyjny koszt udziału 1 osoby wyniesie między 450 a 500 zł brutto (jeden nocleg, wyżywienie 2 dni) + ok. 150,00 zł brutto ewentualny dodatkowy nocleg w dn. poprzedzającym konferencję). Dokładne dane dot. kosztów udziału i sposobów ich pokrycia zostaną udostępnione zainteresowanym niebawem, tj. po rozstrzygnięciu postępowania na wybór wykonawcy ww. wydarzenia.
Zgłoszenia udziału należy kierować bezpośrednio na adres e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org w terminie do dnia 2 marca br. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z organizatorami Forum na miejscu, tj. Podlaską Siecią LGD (tel. 85 710 88 50 lub 504 288 416 – Joanna Sokólska).

Pozdrawiam Janusz Bartczak
Prezes Polskiej Sieci LGD

program_Forum_Supraśl_22-23.III.2018

Notatka prasowa z Seminarium ELARD i Walnego Zebrania Członków ELARDu w Estonii w dniach 22-24 listopada 2017 r.

W dniach 22-24 listopada 2017 r. w Laulasmaa (Estonia), odbyło się seminarium zorganizowane przez ELARD i Walne Zebranie Członków tej organizacji. Celem tych wydarzeń było podsumowanie Przewodnictwa Estonii, podjęcie stanowisk ELARD na następne lata oraz wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Rady na lata 2018-2019. Podajemy linki do notatki przetłumaczonej przez Krzysztofa Kwaterę.          ELARD GA_press release_30.11.17      ELARD WZC 23_11_2017 notatka prasowa

 

Konferencja „Good Practice Workshop NRNs’ suport to the evaluation of Rural Development Program”

Członek Zarządu Polskiej Sieci LGD Piotr Sadłocha w dniach 30.11 – 01.122017 r.na konferencji „Good Practice Workshop NRNs’ suport to the evaluation of Rural Development Program” zorganizowanej przez European Evaluation Helopdesk for Rural Development prezentował współpracę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z lgd przy przygotowywaniu ewaluacji wdrażania LSR 2014-2020. Przedstawił między innymi zasady działania Grupy Tematycznej ds. Podejścia Leader oraz powołanego zespołu roboczego, który w imieniu lgd konsultuje wszystkie dokumenty przygotowywane przez MRiRW oraz ARiMR. Ze strony uczestników zainteresowanie wzbudziło gra symultaniczna, które została zorganizowana na jednym z posiedzeń GTL oraz wykorzystanie w procesie konsultacji grupy LGD utworzonej na Facebook.

Stanowisko polskiej Sieci LGD przedstawione na VII posiedzeniu grupy tematycznej ds. podejścia LEADER.

W dniu 12.10.2017 w Warszawie odbyło się VII posiedzenie grupy tematycznej ds. podejścia LEADER, na którym zarząd Polskiej Sieci LGD przedstawił oficjalne stanowisko w sprawie podejścia LEADER po roku 2020.
1. Wyrażamy wolę utrzymania oddolnego podejścia LEADER w następnych okresach programowania, jako instrumentu finansowego który przenosi proces decyzyjny na poziom lokalny i jest z tego poziomu zarządzany.
2. Zapraszamy Komisję Europejską i Kraje Członkowskie do dialogu nt. zwiększenia efektywności podejścia i wykorzystanie doświadczenia LGD w celu poprawy jakości wdrażania LEADER/RLKS.
3. Proponujemy powrót do procedur stosowanych przed 2007 r. gdy program LEADER był osobną inicjatywą, i był przyjaznym dla beneficjentów narzędziem rozwoju lokalnego. Zalecamy odejście od zbiurokratyzowanego systemu opartego na miernikach i kwalifikowalności kosztów i powrót do podstawowych zasad podejścia LEADER. Zwracamy się o opracowanie prostych reguł opartych na możliwościach i zaufaniu zamiast na restrykcjach.
4. Popieramy wdrożenie wielofunduszowego podejścia RLKS z zaznaczeniem, że powinien funkcjonować jako wydzielony program mający dostęp do wielu funduszy lub być zarządzany przez jedną instytucję koordynującą. Zdaniem Polskich LGD wdrożenie, rozszerzenie RLKS nie uda się, bez ustanowienia jednego instrumentu finansowego, dla którego opracowane zostaną już na poziomie europejskim własne przepisy, procedury, co odpowiednio zostanie zastosowane w krajach członkowskich.5. Zwracamy uwagę na właściwe stosowanie pojęcia innowacyjność, nie powinna być celem samym w sobie i dotyczyć wszystkich obszarów podejścia, lecz powinna zostać wypracowana na poziomie lokalnym w odniesieniu do lokalnych uwarunkowań.
6. Potrzebujemy większej aktywizacji podejścia, zwłaszcza w tych obszarach gdzie z trudem docieramy do mieszkańców. Działania aktywizujące powinny być priorytetem i mieć zagwarantowane proste i wystarczające finansowanie.
7. Stoimy na stanowisku, że Lokalne Grupy Działania powinny uzyskać większy zasób uprawnień i większy zakres odpowiedzialności, celem realizacji zintegrowanego podejścia LEADER. LGD powinny mieć możliwość samodzielnego wyboru projektów przy współpracy z Instytucjami Zarządzającymi.
8. Należy dążyć do uproszczenia procedur projektów współpracy, zwłaszcza międzynarodowej, pozostawiając LGD możliwość wyboru i zatwierdzania.

Janusz Bartczak
Prezes polskiej sieci LGD

Informacja o składkach do ELARD

 

Lokalne Grupy Działania w Polsce.

Szanowni Państwo.

 

Podejście LEADER/RLKS określone jest decyzją struktur UE. Pozostawmy jako retoryczne pytanie czy gdyby nie unijne regulacje wymuszające obowiązkowe zastosowanie podejścia LEADER, moglibyśmy go w Polsce zastosować. Wszędzie, gdzie w grę wchodzą środki finansowe jest wielu chętnych, aby je pozyskać czy dystrybuować dalej. Krótko mówiąc – podejście LEADER/RLKS potrzebuje skutecznego lobbingu w Unii Europejskiej. Najlepszy lobbing jest taki, jeśli w imieniu dużej grupy podmiotów (ok. 2,5 tys. LGD w Europie) występuje jedna organizacja i robi to profesjonalnie –  z wiedzą i doświadczeniem poruszania się po unijnych strukturach. Tak działa europejskie stowarzyszenie LGD – ELARD. Reprezentuje ponad 2000 LGD z 24 krajów. W swoim kierownictwie ma osoby, z doświadczeniem pracy na kierowniczym stanowisku ds. podejścia LEADER w Komisji Europejskiej.

Już dziś, decyduje się w Unii Europejskiej, jak będzie wyglądało podejście LEADER/RLKS w nowym okresie, po 2020 roku. Nasze wsparcie dla ELARD jest niezwykle potrzebne. Potrzebne są środki finansowe na działalność organizacji, która głównie utrzymuje się ze składek (co ma ważne znaczenie dla niezależności od UE), ale przede wszystkim ważne jest nasze wsparcie ze strony kraju, mającego jedną z najwyższych liczb LGD w Europie.

Pamiętamy, ze jedna z cech podejścia LEADER jest sieciowanie czasem ujmowane razem ze współpracą poszczególnych LGD ze sobą. LGD powinny się sieciować, aby wspólnie pracować na rzecz jak najlepszych rozwiązań dla rozwoju obszarów wiejskich, prowadzić skuteczny lobbing na różnych szczeblach administracyjnych. W Polsce mamy sieci regionalne w każdym województwie (nawet więcej niż jedna na województwo). Na szczeblu krajowym tworzą one Polską Sieć LGD – Federację Sieci Regionalnych LGD. Europejską siecią LGD jest ELARD. Od lat jesteśmy członkiem tej sieci, choć przez długi okres czasu nie jako jej członek pełnoprawny. Najwyższy czas to zmienić, uwzględniając fakt, że stanowimy ok. 13% wszystkich LGD w Europie.

W związku z tym zwracam się z propozycją do LGD w Polsce, skoro grupy w całej Europie opłacają swój udział w ELARD ze składek jako gwarancja niezależności, nie widzę powodu by u nas było inaczej. Składka roczna w wysokości 5500 euro to około 80 zł na LGD. Jak widać składka członkowska nie jest problemem finansowym lecz raczej organizacyjnym. Warunkiem ustalenia wysokości składki przeliczonej na 1 LGD w kwocie 80 zł jest, deklaracja wszystkich LGD w Polsce, że taką składkę będą regularnie uiszczać, co pozwoli na zebranie całej kwoty rocznej składki do ELARDu.

W roli pośrednika zbierania składek od każdej LGD na ten cel  mogłyby wystąpić sieci regionalne, lub można wpłacać bezpośrednio na konto PS LGD.

Wpłaty byłyby publikowane na stronach Polskiej Sieci LGD.

Listem tym chciałbym zakończyć przedłużającą się dyskusję, czy potrzebne jest nasze uczestnictwo w Sieci Europejskiej. Właśnie teraz głos polskich LGD powinien być mocno artykułowany na europejskich forach.

Pozdrawiam

Janusz Bartczak

Prezes Zarządu PS LGD

 

 

 

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 067 258-02-41 fundacjalw@poczta.onet.pl